ОП Ид.No
1045
Обект на поръчката
02.05.2018 13:46:19
Доставка
Предмет на поръчката
02.05.2018 13:46:19
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на АПИ“
Ред за провеждане
02.05.2018 13:46:19
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
02.05.2018 13:46:19
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
02.05.2018 13:46:19
24-00-934 от 02.05.2018
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
02.05.2018 13:46:19
0.35 MB
Документация
02.05.2018 13:46:19
 
Разяснения по документация за участие
02.05.2018 13:46:19
 
Номер на преписка в АОП
02.05.2018 13:46:19
9075547/02.05.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075547
Срок за получаване на офертите
02.05.2018 13:46:19
 
Информацията за публикувана обява е оттеглена от портала на 09.05.2018 г.
Разяснения по документация за участие
09.05.2018 10:38:48
Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществената поръчка със следните мотиви: Поради допусната техническа грешка в параметрите на част от изискуемите се летни автомобилни гуми, предмет на поръчката, посочени в Образец № 4.1 Количествена сметка и констатирана в тази връзка невъзможност за изпълнение на Техническата спецификация на възложителя е необходимо прекратяване на възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.