ОП Ид.No
1046
Обект на поръчката
08.06.2018 14:28:56
Строителство
Предмет на поръчката
08.06.2018 14:28:56
„Определяне на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по одобрен технически проект за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“
Източник на финансиране
08.06.2018 14:28:56
 
ОПОС 2014-2020
Ред за провеждане
08.06.2018 14:28:56
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2018 14:28:56
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.06.2018 14:28:56
60 от 06.06.2018
850280/06.06.2018 г.
08.06.2018 14:28:56
0.41 MB
Обявление/Публична покана
08.06.2018 14:28:56
от 06.06.2018
850301/06.06.2018 г.
08.06.2018 14:28:56
0.23 MB
Документация
08.06.2018 14:28:56
 
08.06.2018 14:44:35
55.7 MB
Разяснения по документация за участие
08.06.2018 14:28:56
 
Номер на преписка в АОП
08.06.2018 14:28:56
00044-2018-0048
Срок за получаване на офертите
08.06.2018 14:28:56
16.07.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.06.2018 14:28:56
 
17.10.2018 11:52:21
0.68 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.12.2018 16:50:27
53-00-11623 от 04.12.2018
Отваряне на ценови предложения на 07.12.2018 г. от 11:00 ч. в Зала 605, VI етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.03.2019 10:00:33
 
28.03.2019 10:00:33
0.12 MB
28.03.2019 10:00:33
0.22 MB
28.03.2019 10:00:33
0.19 MB
28.03.2019 10:00:33
0.25 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.03.2019 10:00:33
42 от 27.03.2019
 
Договор No.РД-33-5/29.05.2019
Обособена позиция
26.06.2019 10:49:21
1
Предмет на договора
26.06.2019 10:49:21
„Определяне на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по одобрен технически проект за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“
Договор тип
26.06.2019 10:49:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.06.2019 10:49:21
РД-33-5 от 29.05.2019
918007/24.06.2019 г.
26.06.2019 10:49:21
2.1 MB
26.06.2019 10:49:21
0.08 MB
26.06.2019 10:49:21
0.07 MB
Стойност на договора
26.06.2019 10:49:21
BGN, 323 250.00, 20.00, 387 900.00
Срок за изпълнение
26.06.2019 10:49:21
 
90 дни
Изпълнител
26.06.2019 10:49:21
203769479, ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:57:07
24-00-1800 от 24.08.2021
1019275/24.08.2021г.