ОП Ид.No
1047
Обект на поръчката
04.06.2018 12:43:25
Доставка
Предмет на поръчката
04.06.2018 12:43:25
Доставка на дърва и въглища за отопление, за нуждите на ОПУ Търговище.
Ред за провеждане
04.06.2018 12:43:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.06.2018 12:43:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.06.2018 12:43:25
РД-11-29 от 01.06.2018
Обявление/Публична покана
04.06.2018 12:43:25
24-00-72 от 01.06.2018
Документация
04.06.2018 12:43:25
 
Номер на преписка в АОП
04.06.2018 12:43:25
00044-2018-0046
Срок за получаване на офертите
04.06.2018 12:43:25
11.07.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.06.2018 12:43:25
66-Тщ-392 от 17.07.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.07.2018 09:47:54
66-Тщ-393 от 17.07.2018
Решение за прекратяване
19.07.2018 09:51:18
РД-11-41 от 19.07.2018