ОП Ид.No
1053
Обект на поръчката
14.05.2018 11:42:28
Доставка
Предмет на поръчката
14.05.2018 11:42:28
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на АПИ“
Ред за провеждане
14.05.2018 11:42:28
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
14.05.2018 11:42:28
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
14.05.2018 11:42:28
24-00-1038 от 14.05.2018
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
14.05.2018 11:42:28
0.39 MB
Документация
14.05.2018 11:42:28
 
Разяснения по документация за участие
14.05.2018 11:42:28
 
14.05.2018 11:42:28
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
14.05.2018 11:42:28
9075982/14.05.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075982
Срок за получаване на офертите
14.05.2018 11:42:28
28.05.2018 17:30
9076377/22.05.2018 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.05.2018 11:42:28
 
25.06.2018 13:31:47
0.18 MB
 
Договор No.РД-37-30/24.07.2018
Обособена позиция
25.07.2018 10:55:39
1
Предмет на договора
25.07.2018 10:55:39
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на АПИ“
Договор тип
25.07.2018 10:55:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.07.2018 10:55:39
РД-37-30 от 24.07.2018
25.07.2018 10:55:39
0.28 MB
25.07.2018 10:55:39
0.04 MB
Стойност на договора
25.07.2018 10:55:39
BGN, 52 702.40, 20.00, 63 242.88
Изпълнител
25.07.2018 10:55:39
ДИАНА ООД