ОП Ид.No
1054
Обект на поръчката
06.07.2018 16:16:07
Услуга
Предмет на поръчката
06.07.2018 16:16:07
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Модернизация на Път I-1 (Е 79) Видин – Ботевград“ по обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: Участък „Видин – Ружинци“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път) = км 58+128.47 (километраж по технически проект) за участъци: 1. Участък от км 3+757 до км 33+400; 2. Участък от км 33+400 до км 47+000; 3. Участък от км 47+000 до км 58+128.47;
2 Обособена позиция 2: Участък „Ружинци – Монтана“ от км 61+750 до км 102+060 (от км 58+128.47 до км 99+193 по технически проект);
Ред за провеждане
06.07.2018 16:16:07
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
06.07.2018 16:16:07
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
06.07.2018 16:16:07
83 от 06.07.2018
856078/06.07.2018 г.
06.07.2018 16:16:07
0.25 MB
Обявление/Публична покана
06.07.2018 16:16:07
от 06.07.2018
856081/06.07.2018 г.
06.07.2018 16:16:07
0.21 MB
Документация
06.07.2018 16:16:07
 
Разяснения по документация за участие
06.07.2018 16:16:07
 
26.07.2018 17:06:54
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
06.07.2018 16:16:07
00044-2018-0058
Срок за получаване на офертите
06.07.2018 16:16:07
13.08.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.07.2018 16:16:07
 
13.03.2019 16:50:48
0.63 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.06.2019 14:57:45
53-00-5438 от 04.06.2019
На 07.06.2019 г., от 14:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.06.2019 12:11:23
 
28.06.2019 12:11:23
0.34 MB
28.06.2019 12:11:23
0.14 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.06.2019 12:11:23
90 от 28.06.2019
 
Договор No.Д-80/21.08.2019
Обособена позиция
22.08.2019 12:09:03
1
Предмет на договора
22.08.2019 12:09:03
Обособена позиция 1: Участък „Видин – Ружинци“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път) = км 58+128.47 (километраж по технически проект) за участъци: 1. Участък от км 3+757 до км 33+400; 2. Участък от км 33+400 до км 47+000; 3. Участък от км 47+000 до км 58+128.47;
Договор тип
22.08.2019 12:09:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.08.2019 12:09:03
Д-80 от 21.08.2019
929347/22.08.2019 г.
22.08.2019 12:09:03
0.5 MB
22.08.2019 12:09:03
0.05 MB
22.08.2019 12:09:03
0.06 MB
Стойност на договора
22.08.2019 12:09:03
BGN, 11 150.00, 20.00, 13 380.00
Срок за изпълнение
22.08.2019 12:09:03
 
14 дни
Изпълнител
22.08.2019 12:09:03
ПИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
 
Договор No.Д-76/13.08.2019
Обособена позиция
20.08.2019 10:56:14
2
Предмет на договора
20.08.2019 10:56:14
Обособена позиция 2: Участък „Ружинци – Монтана“ от км 61+750 до км 102+060 (от км 58+128.47 до км 99+193 по технически проект);
Договор тип
20.08.2019 10:56:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.08.2019 10:56:14
Д-76 от 13.08.2019
928800/20.08.2019 г.
20.08.2019 10:56:14
0.53 MB
20.08.2019 10:56:14
0.04 MB
20.08.2019 10:56:14
0.05 MB
Стойност на договора
20.08.2019 10:56:14
BGN, 7 890.00, 20.00, 9 468.00
Срок за изпълнение
20.08.2019 10:56:14
 
14 дни
Изпълнител
20.08.2019 10:56:14
Рутекс ООД