ОП Ид.No
1055
Обект на поръчката
15.05.2018 10:45:36
Услуга
Предмет на поръчката
15.05.2018 10:45:36
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново
Ред за провеждане
15.05.2018 10:45:36
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2018 10:45:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2018 10:45:36
1 от 14.05.2018
Обявление/Публична покана
15.05.2018 10:45:36
24-00-273 от 14.05.2018
Документация
15.05.2018 10:45:36
 
15.05.2018 10:45:36
0.31 MB
Номер на преписка в АОП
15.05.2018 10:45:36
00044-2018-0035
Срок за получаване на офертите
15.05.2018 10:45:36
19.06.2018 17:00
Срок за отваряне на ценови оферти
05.07.2018 14:47:47
12.07.2018
ще се извърши отваряне на ценовите предложения на 12.07.2018г., в 10:30часа в заседателната зала на ОПУ-Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. "България" № 34, ет. 4
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.05.2018 10:45:36
Протокол № 1 от 25.06.2018
25.06.2018 11:35:10
6.58 MB
19.07.2018 14:26:45
9.47 MB
19.07.2018 14:26:45
2.75 MB
Решение за класиране
19.07.2018 14:26:45
Решение № 3 от 19.07.2018
 
Договор No.Договор № РД-37-1/29.08.2018
Обособена позиция
31.08.2018 13:06:14
1
Предмет на договора
31.08.2018 13:06:14
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново
Договор
31.08.2018 13:06:14
Договор № РД-37-1 от 29.08.2018
Стойност на договора
31.08.2018 13:06:14
BGN, 117 015.57, 20.00, 140 418.68
Изпълнител
31.08.2018 13:06:14
САЛАМАНДЪР ООД, гр. Казанлък
Дата на приключване
31.08.2018 13:06:14
11.11.2020