ОП Ид.No
1056
Обект на поръчката
17.05.2018 11:07:37
Услуга
Предмет на поръчката
17.05.2018 11:07:37
Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ-Кърджали
Ред за провеждане
17.05.2018 11:07:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.05.2018 11:07:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.05.2018 11:07:37
1 от 15.05.2018
Решение 1/15.05.18г.
17.05.2018 11:07:37
0.26 MB
Обявление/Публична покана
17.05.2018 11:07:37
от 15.05.2018
Обявление
17.05.2018 11:07:37
0.47 MB
Документация
17.05.2018 11:07:37
Документация и образци
17.05.2018 11:07:37
0.09 MB
17.05.2018 11:07:37
0.09 MB
17.05.2018 15:59:54
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
17.05.2018 11:07:37
00044-2018-0038
Срок за отваряне на ценови оферти
06.07.2018 16:13:00
 
Съобщение ценови оферти
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2018 11:07:37
 
Протокол №1, Протокол№2, Протокол №3, Доклад
26.06.2018 09:56:10
0.69 MB
20.07.2018 09:50:57
0.09 MB
20.07.2018 09:50:57
0.09 MB
20.07.2018 09:50:57
0.19 MB
Решение за класиране
20.07.2018 09:50:57
 
Решение №1/20.07.2018г.
20.07.2018 09:50:57
0.08 MB
 
Договор No.№РД-37-4/16.08.2018
Обособена позиция
20.08.2018 15:11:55
1
Предмет на договора
20.08.2018 15:11:55
Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ-Кърджали
Договор тип
20.08.2018 15:11:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.08.2018 15:11:55
№РД-37-4 от 16.08.2018
Договор
20.08.2018 15:11:55
1.41 MB
Стойност на договора
20.08.2018 15:11:55
BGN, 1 728.00, 20.00, 2 073.60
Изпълнител
20.08.2018 15:11:55
ЕСКОМ ООД, гр. Хасково
Дата на приключване
20.08.2018 15:11:55
16.08.2021