ОП Ид.No
1058
Обект на поръчката
16.05.2018 12:03:24
Услуга
Предмет на поръчката
16.05.2018 12:03:24
Изготвяне на информация по Приложение 2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за обект АМ ХЕМУС I етап с обща дължина 34,46 км
Ред за провеждане
16.05.2018 12:03:24
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.05.2018 12:03:24
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
16.05.2018 12:03:24
53-00-4379 от 16.05.2018
16.05.2018 12:03:24
0.39 MB
Документация
16.05.2018 12:03:24
 
Номер на преписка в АОП
16.05.2018 12:03:24
към 00044-2016-0045
Към рамково споразумение № 53-00-8287/20.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.05.2018 12:03:24
 
01.06.2018 11:52:01
0.23 MB
Решение за класиране
01.06.2018 11:52:01
58 от 01.06.2018
 
Договор No.Д-61/03.08.2018
Обособена позиция
06.08.2018 11:00:24
1
Предмет на договора
06.08.2018 11:00:24
Изготвяне на информация по Приложение 2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за обект АМ ХЕМУС I етап с обща дължина 34,46 км
Договор тип
06.08.2018 11:00:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.08.2018 11:00:24
Д-61 от 03.08.2018
06.08.2018 11:00:24
0.36 MB
06.08.2018 11:00:24
0.05 MB
06.08.2018 11:00:24
0.05 MB
Стойност на договора
06.08.2018 11:00:24
BGN, 11 930.05, 20.00, 14 316.06
Срок за изпълнение
06.08.2018 11:00:24
 
90 дни
Изпълнител
06.08.2018 11:00:24
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД