ОП Ид.No
1064
Обект на поръчката
18.06.2018 11:05:39
Строителство
Предмет на поръчката
18.06.2018 11:05:39
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Източник на финансиране
18.06.2018 11:05:39
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВИДИН
2 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ВРАЦА
3 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ МОНТАНА
4 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ
5 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ПЛЕВЕН
Ред за провеждане
18.06.2018 11:05:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.06.2018 11:05:39
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
17.07.2018 12:22:04
М-115 от 12.07.2018
Решение за откриване на процедурата
18.06.2018 11:05:39
65 от 13.06.2018
851485/13.06.2018 г.
18.06.2018 11:05:39
0.27 MB
Обявление/Публична покана
18.06.2018 11:05:39
от 13.06.2018
851487/13.06.2018 г.
18.06.2018 11:05:39
0.27 MB
Документация
18.06.2018 11:05:39
 
18.06.2018 11:05:39
4.09 MB
Разяснения по документация за участие
18.06.2018 11:05:39
 
27.06.2018 17:09:25
0.27 MB
03.07.2018 12:19:41
0.26 MB
04.07.2018 16:57:03
0.41 MB
Решение за промяна
05.07.2018 10:35:16
79 от 02.07.2018
854991/02.07.2018 г.
Променена Документация
05.07.2018 10:35:16
 
05.07.2018 10:35:16
0.45 MB
Номер на преписка в АОП
18.06.2018 11:05:39
00044-2018-0051
Разяснения по документация за участие
06.07.2018 14:18:54
 
06.07.2018 14:18:54
0.11 MB
Срок за получаване на офертите
18.06.2018 11:05:39
05.11.2018 17:30
Решение за промяна
31.08.2018 11:07:36
864995 /28.08.2018 г. - 125 от 28.08.2018
Разяснения по документация за участие
31.08.2018 15:28:31
 
31.08.2018 15:28:31
0.07 MB
11.09.2018 16:33:52
0.11 MB
Разяснения по документация за участие
14.09.2018 17:24:05
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.09.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Разяснения по документация за участие
19.09.2018 16:02:50
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 19.09.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с втора жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата.
Решение за промяна
29.10.2018 14:07:30
875275/25.10.2018 - 153 от 25.10.2018
Разяснения по документация за участие
29.10.2018 16:39:45
 
Разяснения по документация за участие
31.10.2018 16:57:59
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 31.10.2018 г. е образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с жалба срещу Решение № 153/25.10.2018 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
07.02.2019 16:52:23
5 от 07.02.2019