ОП Ид.No
1065
Обект на поръчката
15.06.2018 13:16:40
Строителство
Предмет на поръчката
15.06.2018 13:16:40
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград; Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил; Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник; Обособена позиция № 4 – ОПУ София;
Източник на финансиране
15.06.2018 13:16:40
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград;
2 Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил;
3 Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник;
4 Обособена позиция № 4 – ОПУ София;
Ред за провеждане
15.06.2018 13:16:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2018 13:16:40
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
17.07.2018 12:28:00
М-102 от 11.07.2018
Решение за откриване на процедурата
15.06.2018 13:16:40
69 от 13.06.2018
851522/13.06.2018 г.
15.06.2018 13:16:40
0.38 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2018 13:16:40
от 13.06.2018
851524/ 13.06.2018 г.
15.06.2018 13:16:40
0.26 MB
Документация
15.06.2018 13:16:40
 
Разяснения по документация за участие
15.06.2018 13:16:40
 
21.06.2018 14:16:48
0.05 MB
26.06.2018 14:59:58
0.06 MB
Номер на преписка в АОП
15.06.2018 13:16:40
00044-2018-0053
Срок за получаване на офертите
15.06.2018 13:16:40
17.09.2018 17:30
Решение за промяна
02.07.2018 10:55:11
76 от 28.06.2018
854252/28.06.2018 г.
Променена Документация
02.07.2018 10:55:11
 
Разяснения по документация за участие
05.07.2018 16:15:30
 
05.07.2018 16:15:30
0.21 MB
21.08.2018 17:38:04
0.28 MB
Разяснения по документация за участие
29.08.2018 15:22:24
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. Възложителят е процедирал Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, което е изпратено на 28.08.2018 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС. Решението ще бъде публикувано в профила на купувача в сроковете по чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. С решението се предвижда новият срок за подаване на оферти да е до 17:30 ч. на 17.09.2018 г.
Решение за промяна
31.08.2018 10:51:23
864989/28.08.2018 г. - 127 от 28.08.2018
Разяснения по документация за участие
31.08.2018 15:25:42
 
31.08.2018 15:25:42
0.1 MB
31.08.2018 15:25:42
0.07 MB
Разяснения по документация за участие
31.08.2018 17:14:26
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 31.08.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
05.11.2018 10:33:44
876078/31.10.2018 г. - 163 от 31.10.2018
Разяснения по документация за участие
06.11.2018 16:07:35
 
Разяснения по документация за участие
22.11.2018 16:26:04
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 22.11.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
07.02.2019 17:02:21
9 от 07.02.2019