ОП Ид.No
1066
Обект на поръчката
18.06.2018 11:21:24
Строителство
Предмет на поръчката
18.06.2018 11:21:24
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА“
Източник на финансиране
18.06.2018 11:21:24
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ
5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА“
Ред за провеждане
18.06.2018 11:21:24
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.06.2018 11:21:24
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.06.2018 11:21:24
66 от 13.06.2018
851489/13.06.2018 г.
18.06.2018 11:21:24
0.28 MB
Обявление/Публична покана
18.06.2018 11:21:24
от 13.06.2018
851491/13.06.2018 г.
18.06.2018 11:21:24
0.27 MB
Документация
18.06.2018 11:21:24
 
18.06.2018 11:21:24
4.08 MB
Разяснения по документация за участие
18.06.2018 11:21:24
 
27.06.2018 17:03:32
0.07 MB
03.07.2018 12:15:56
0.26 MB
Решение за промяна
05.07.2018 10:42:43
80 от 02.07.2018
854990/02.07.2018 г.
Променена Документация
05.07.2018 10:42:43
 
Разяснения по документация за участие
17.08.2018 14:31:16
 
17.08.2018 14:31:16
0.15 MB
30.08.2018 16:04:09
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
18.06.2018 11:21:24
00044-2018-0052
Срок за получаване на офертите
18.06.2018 11:21:24
05.11.2018 17:30
Решение за промяна
31.08.2018 11:04:55
864994 /28.08.2018 г. - 124 от 28.08.2018
Разяснения по документация за участие
31.08.2018 15:20:02
 
31.08.2018 15:20:02
0.07 MB
04.09.2018 14:49:35
0.18 MB
Разяснения по документация за участие
14.09.2018 17:26:53
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.09.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Разяснения по документация за участие
19.09.2018 16:06:13
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 19.09.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с втора жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата.
Решение за промяна
29.10.2018 13:57:35
875274/25.10.2018 - 152 от 25.10.2018
Разяснения по документация за участие
31.10.2018 16:57:11
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 31.10.2018 г. е образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с жалба срещу Решение № 152/25.10.2018 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
07.02.2019 16:55:28
6 от 07.02.2019