ОП Ид.No
1067
Обект на поръчката
15.06.2018 12:57:10
Строителство
Предмет на поръчката
15.06.2018 12:57:10
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали; Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик; Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив; Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян; Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Източник на финансиране
15.06.2018 12:57:10
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали;
2 Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик;
3 Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив;
4 Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян;
5 Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Ред за провеждане
15.06.2018 12:57:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2018 12:57:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2018 12:57:10
67 от 13.06.2018
851527/13.06.2018 г.
15.06.2018 12:57:10
0.4 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2018 12:57:10
от 13.06.2018
851528/13.06.2018 г.
15.06.2018 12:57:10
0.27 MB
Документация
15.06.2018 12:57:10
 
Разяснения по документация за участие
15.06.2018 12:57:10
 
26.06.2018 15:03:10
0.06 MB
Номер на преписка в АОП
15.06.2018 12:57:10
00044-2018-0055
Срок за получаване на офертите
15.06.2018 12:57:10
02.11.2018 17:30
Решение за промяна
02.07.2018 11:10:45
78 от 28.06.2018
854265/28.06.2018 г.
Променена Документация
02.07.2018 11:10:45
 
Разяснения по документация за участие
06.08.2018 16:55:14
 
Решение за промяна
31.08.2018 11:00:17
864992/28.08.2018 г. - 129 от 28.08.2018
Разяснения по документация за участие
31.08.2018 15:22:33
 
31.08.2018 15:22:33
0.08 MB
Разяснения по документация за участие
14.09.2018 17:31:21
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.09.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
29.10.2018 16:54:38
875273/25.10.2018 - 156 от 25.10.2018
Разяснения по документация за участие
31.10.2018 16:56:27
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 31.10.2018 г. е образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с жалба срещу Решение № 156/25.10.2018 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
07.02.2019 17:00:06
8 от 07.02.2019