ОП Ид.No
1068
Обект на поръчката
17.08.2018 10:37:29
Услуга
Предмет на поръчката
17.08.2018 10:37:29
: „Извършване на археологическо наблюдение на Обход на гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проекта) от км 215+629,05 до км 222+289,41 (километраж по съществуващия път)”.
Ред за провеждане
17.08.2018 10:37:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.08.2018 10:37:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.08.2018 10:37:29
115 от 14.08.2018
862729/14.08.2018
17.08.2018 10:37:29
0.19 MB
Обявление/Публична покана
17.08.2018 10:37:29
от 14.08.2018
862738/14.08.2018
17.08.2018 10:37:29
0.18 MB
Документация
17.08.2018 10:37:29
 
17.08.2018 10:37:29
0.36 MB
17.08.2018 10:37:29
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
17.08.2018 10:37:29
00044-2018-0073
Срок за получаване на офертите
17.08.2018 10:37:29
27.09.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.08.2018 10:37:29
 
06.11.2018 15:11:20
0.22 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.11.2018 15:01:43
53-00-10867 от 15.11.2018
Отваряне на ценови предложения на 20.11.2018 г. в зала 701 на VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.11.2018 11:15:09
 
30.11.2018 11:15:09
0.13 MB
30.11.2018 11:15:09
0.11 MB
Решение за определяне на изпълнител
30.11.2018 11:15:09
181 от 30.11.2018
 
Договор No.Д-7/12.02.2019
Обособена позиция
15.02.2019 10:24:58
1
Предмет на договора
15.02.2019 10:24:58
„Извършване на археологическо наблюдение на Обход на гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проекта) от км 215+629,05 до км 222+289,41 (километраж по съществуващия път)”.
Договор тип
15.02.2019 10:24:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.02.2019 10:24:58
Д-7 от 12.02.2019
894082/13.02.2019
15.02.2019 10:24:58
0.72 MB
15.02.2019 10:24:58
0.04 MB
15.02.2019 10:24:58
0.08 MB
Стойност на договора
15.02.2019 10:24:58
BGN, 19 459.00, 20.00, 23 350.80
Срок за изпълнение
15.02.2019 10:24:58
 
365 дни
Изпълнител
15.02.2019 10:24:58
Национален археологически институт с музей при БАН