ОП Ид.No
1077
Обект на поръчката
09.07.2018 10:18:16
Строителство
Предмет на поръчката
09.07.2018 10:18:16
Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция № 2: Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна;
2 Обособена позиция № 2: Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас.
Ред за провеждане
09.07.2018 10:18:16
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.07.2018 10:18:16
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.07.2018 10:18:16
85 от 06.07.2018
856093/06.07.2018 г.
09.07.2018 10:18:16
0.35 MB
Обявление/Публична покана
09.07.2018 10:18:16
от 06.07.2018
856095/06.07.2018 г.
09.07.2018 10:18:16
0.23 MB
Документация
09.07.2018 10:18:16
 
10.07.2018 10:19:59
197.36 MB
10.07.2018 10:19:59
134.99 MB
Разяснения по документация за участие
09.07.2018 10:18:16
 
20.08.2018 17:10:20
0.1 MB
27.08.2018 14:35:45
0.09 MB
03.09.2018 16:06:27
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
09.07.2018 10:18:16
00044-2018-0059
Решение за прекратяване
05.09.2018 14:01:19
134 от 05.09.2018