ОП Ид.No
1079
Обект на поръчката
18.06.2018 14:09:13
Доставка
Предмет на поръчката
18.06.2018 14:09:13
„Доставка и монтаж на асансьори на пешеходен надлез на път II-99 “Бургас-Царево при км 10+526“
Ред за провеждане
18.06.2018 14:09:13
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
18.06.2018 14:09:13
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
18.06.2018 14:09:13
24-00-1283 от 18.06.2018
18.06.2018 14:09:13
0.49 MB
Документация
18.06.2018 14:09:13
 
18.06.2018 14:44:00
0.12 MB
18.06.2018 14:44:00
105.9 MB
18.06.2018 14:44:00
14.28 MB
Разяснения по документация за участие
18.06.2018 14:09:13
 
18.06.2018 14:09:13
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
18.06.2018 14:09:13
9077360/18.06.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077360
Срок за получаване на офертите
18.06.2018 14:09:13
28.06.2018 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077743
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.06.2018 14:09:13
 
20.07.2018 16:14:38
0.08 MB
20.07.2018 16:14:38
0.09 MB
 
Договор No.РД-37-32/08.08.2018
Обособена позиция
09.08.2018 11:39:39
1
Предмет на договора
09.08.2018 11:39:39
„Доставка и монтаж на асансьори на пешеходен надлез на път II-99 “Бургас-Царево при км 10+526“
Договор тип
09.08.2018 11:39:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.08.2018 11:39:39
РД-37-32 от 08.08.2018
09.08.2018 11:39:39
0.79 MB
09.08.2018 11:39:39
0.03 MB
09.08.2018 11:39:39
0.09 MB
Стойност на договора
09.08.2018 11:39:39
BGN, 69 999.00, 20.00, 83 998.80
Срок за изпълнение
09.08.2018 11:39:39
 
40 дни
Изпълнител
09.08.2018 11:39:39
131339640, Уникен ЕООД