ОП Ид.No
1081
Обект на поръчката
16.07.2018 10:44:48
Услуга
Предмет на поръчката
16.07.2018 10:44:48
„Извършване на археологически проучвания по трасето на път I-1 (Е-79), участък „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122“
Ред за провеждане
16.07.2018 10:44:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.07.2018 10:44:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.07.2018 10:44:48
94 от 12.07.2018
856989/12.07.2018
16.07.2018 10:44:48
0.14 MB
Обявление/Публична покана
16.07.2018 10:44:48
от 12.07.2018
856994/12.07.2018
16.07.2018 10:44:48
0.18 MB
Документация
16.07.2018 10:44:48
 
Номер на преписка в АОП
16.07.2018 10:44:48
00044-2018-0065
Срок за получаване на офертите
16.07.2018 10:44:48
20.09.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.07.2018 10:44:48
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.10.2018 13:44:01
53-00-10179 от 30.10.2018
На 02.11.2018 г., от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.11.2018 14:41:45
 
12.11.2018 14:50:11
0.11 MB
12.11.2018 14:50:11
0.12 MB
12.11.2018 14:50:11
0.17 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.11.2018 14:41:45
168 от 12.11.2018
 
Договор No.Д-8/12.02.2019
Обособена позиция
15.02.2019 10:27:11
1
Предмет на договора
15.02.2019 10:27:11
„Извършване на археологически проучвания по трасето на път I-1 (Е-79), участък „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122“
Договор тип
15.02.2019 10:27:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.02.2019 10:27:11
Д-8 от 12.02.2019
894085/13.02.2019
15.02.2019 10:27:11
0.7 MB
15.02.2019 10:27:11
0.11 MB
15.02.2019 10:27:11
0.08 MB
Стойност на договора
15.02.2019 10:27:11
BGN, 491 722.00, 20.00, 590 066.40
Срок за изпълнение
15.02.2019 10:27:11
 
365 дни
Изпълнител
15.02.2019 10:27:11
Национален археологически институт с музей при БАН