ОП Ид.No
1082
Обект на поръчката
18.06.2018 13:47:44
Услуга
Предмет на поръчката
18.06.2018 13:47:44
„Изготвяне на Информация по Приложение №2 за преценка на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за “Обходен път на гр. Бургас – I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 “Сарафово-Бургас” до км 493+550 на път I-6 “Ветрен-Бургас”
Ред за провеждане
18.06.2018 13:47:44
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
18.06.2018 13:47:44
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
18.06.2018 13:47:44
53-00-5447 от 18.06.2018
18.06.2018 13:47:44
0.31 MB
Документация
18.06.2018 13:47:44
 
Номер на преписка в АОП
18.06.2018 13:47:44
към 00044-2016-0045
Към рамково споразумение 53-00-8287/20.10.2016 г.
Срок за получаване на офертите
18.06.2018 13:47:44
25.06.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.06.2018 13:47:44
 
02.08.2018 15:12:45
0.22 MB
Решение за определяне на изпълнител
02.08.2018 15:12:45
106 от 02.08.2018
 
Договор No.РД-37-42/26.09.2018
Обособена позиция
04.10.2018 10:41:30
1
Предмет на договора
04.10.2018 10:41:30
„Изготвяне на Информация по Приложение №2 за преценка на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за “Обходен път на гр. Бургас – I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 “Сарафово-Бургас” до км 493+550 на път I-6 “Ветрен-Бургас”
Договор тип
04.10.2018 10:41:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.10.2018 10:41:30
РД-37-42 от 26.09.2018
870341/01.10.2018
04.10.2018 10:41:30
0.35 MB
04.10.2018 10:41:30
0.06 MB
04.10.2018 10:41:30
0.07 MB
Стойност на договора
04.10.2018 10:41:30
BGN, 2 370.89, 20.00, 2 845.07
Срок за изпълнение
04.10.2018 10:41:30
 
90 дни
Изпълнител
04.10.2018 10:41:30
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД