ОП Ид.No
1083
Обект на поръчката
12.07.2018 17:00:21
Услуга
Предмет на поръчката
12.07.2018 17:00:21
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и упражняване на авторски надзор за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“ и привързването му към съществуващия път от км 281+050 до км 281+150 и от км 281+600 до км 281+700“.
Ред за провеждане
12.07.2018 17:00:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.07.2018 17:00:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.07.2018 17:00:21
90 от 11.07.2018
856757/11.07.2018 г.
12.07.2018 17:00:21
0.19 MB
Обявление/Публична покана
12.07.2018 17:00:21
от 11.07.2018
856760/11.07.2018 г.
12.07.2018 17:00:21
0.2 MB
Документация
12.07.2018 17:00:21
 
Номер на преписка в АОП
12.07.2018 17:00:21
00044-2018-0063
Срок за получаване на офертите
12.07.2018 17:00:21
20.08.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.07.2018 17:00:21
 
04.10.2018 15:13:26
1.6 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.10.2018 17:01:37
53-00-9737 от 17.10.2018
На 22.10.2018 г., от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.11.2018 14:06:31
 
15.11.2018 14:06:31
0.24 MB
15.11.2018 14:06:31
0.32 MB
15.11.2018 14:06:31
0.11 MB
15.11.2018 14:06:31
0.08 MB
Решение за определяне на изпълнител
15.11.2018 14:06:31
172 от 15.11.2018
 
Договор No.РД-35-1/28.02.2019
Обособена позиция
14.03.2019 11:37:04
1
Предмет на договора
14.03.2019 11:37:04
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и упражняване на авторски надзор за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“ и привързването му към съществуващия път от км 281+050 до км 281+150 и от км 281+600 до км 281+700“.
Договор тип
14.03.2019 11:37:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.03.2019 11:37:04
РД-35-1 от 28.02.2019
90302/13.03.2019
14.03.2019 11:37:04
67.06 MB
14.03.2019 11:37:04
0.06 MB
14.03.2019 11:37:04
0.07 MB
Стойност на договора
14.03.2019 11:37:04
BGN, 41 000.00, 20.00, 49 200.00
Срок за изпълнение
14.03.2019 11:37:04
 
40 календарни дни
Изпълнител
14.03.2019 11:37:04
Геоконструкт ООД