ОП Ид.No
1085
Обект на поръчката
30.07.2018 10:27:22
Строителство
Предмет на поръчката
30.07.2018 10:27:22
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА
2 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ
3 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ
4 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН
Ред за провеждане
30.07.2018 10:27:22
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
30.07.2018 10:27:22
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
30.07.2018 10:27:22
100 от 26.07.2018
859554/26.07.2018 г.
30.07.2018 10:27:22
0.23 MB
Обявление/Публична покана
30.07.2018 10:27:22
от 26.07.2018
859556/26.07.2018 г.
30.07.2018 10:27:22
0.25 MB
Документация
30.07.2018 10:27:22
 
30.07.2018 10:27:22
4.08 MB
Разяснения по документация за участие
30.07.2018 10:27:22
 
Номер на преписка в АОП
30.07.2018 10:27:22
00044-2018-0068
Срок за получаване на офертите
30.07.2018 10:27:22
05.11.2018 17:30
Решение за промяна
31.08.2018 11:10:19
126 от 28.08.2018
864997/28.08.2018 г.
Разяснения по документация за участие
31.08.2018 15:15:15
 
31.08.2018 15:15:15
0.07 MB
04.09.2018 14:50:58
0.18 MB
Разяснения по документация за участие
14.09.2018 17:22:40
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.09.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Разяснения по документация за участие
19.09.2018 16:00:59
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 19.09.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с втора жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата.
Решение за промяна
29.10.2018 16:32:59
875276/25.10.2018 - 154 от 25.10.2018
Разяснения по документация за участие
31.10.2018 16:58:57
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 31.10.2018 г. е образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с жалба срещу Решение № 154/25.10.2018 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
07.02.2019 16:50:04
4 от 07.02.2019