ОП Ид.No
1086
Обект на поръчката
10.08.2018 13:58:45
Услуга
Предмет на поръчката
10.08.2018 13:58:45
„Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил“
Ред за провеждане
10.08.2018 13:58:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.08.2018 13:58:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.08.2018 13:58:45
Решение -5 от 07.08.2018
10.08.2018 13:58:45
0.29 MB
Обявление/Публична покана
10.08.2018 13:58:45
24-00-154 от 07.08.2018
10.08.2018 13:58:45
0.46 MB
Документация
10.08.2018 13:58:45
Документация и образци
Номер на преписка в АОП
10.08.2018 13:58:45
00044-2018-0069
Срок за получаване на офертите
10.08.2018 13:58:45
18.09.2018
17:30 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
10.08.2018 13:58:45
Протокол №1
01.10.2018 11:24:42
0.49 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.10.2018 11:24:42
 
Съобщение за отваряне на ценови оферти
01.10.2018 11:24:42
0.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2018 12:58:41
Протокол №2
09.10.2018 12:58:41
0.21 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2018 12:58:41
Доклад комисия
Решение за класиране
09.10.2018 12:58:41
Решение 6
 
Договор No.РД-37-2/08.11.2018
Обособена позиция
16.11.2018 14:09:54
1
Предмет на договора
16.11.2018 14:09:54
„Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил“
Договор тип
16.11.2018 14:09:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.11.2018 14:09:54
РД-37-2 от 08.11.2018
Уведомление на АОП за сключен договор
16.11.2018 14:09:54
24-00-201 от 14.11.2018
Стойност на договора
16.11.2018 14:09:54
BGN, 129 232.80, 20.00, 155 079.36
Срок за изпълнение
16.11.2018 14:09:54
 
24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора
Изпълнител
16.11.2018 14:09:54
САЛАМАНДЪР - АСО ООД
Дата на приключване
16.11.2018 14:09:54
09.11.2020
Състояние на договора
16.11.2018 14:09:54
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
16.11.2018 14:09:54
изтичане срока на договор
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2020 14:45:40
24-00-173 от 30.12.2019