ОП Ид.No
1087
Обект на поръчката
13.07.2018 15:57:41
Услуга
Предмет на поръчката
13.07.2018 15:57:41
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Монтана“
Ред за провеждане
13.07.2018 15:57:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.07.2018 15:57:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.07.2018 15:57:41
1 от 11.07.2018
13.07.2018 15:57:41
0.16 MB
Обявление/Публична покана
13.07.2018 15:57:41
 
13.07.2018 15:57:41
0.29 MB
Документация
13.07.2018 15:57:41
 
13.07.2018 15:57:41
0.02 MB
13.07.2018 15:57:41
0.51 MB
07.08.2018 12:06:34
0.18 MB
Номер на преписка в АОП
13.07.2018 15:57:41
00044-2018-0061
Срок за получаване на офертите
13.07.2018 15:57:41
23.08.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.07.2018 15:57:41
Протокол 2 от 11.09.2018
13.09.2018 14:50:28
0.73 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.10.2018 10:28:07
Протокол 3 от 03.10.2018
08.10.2018 10:28:07
0.07 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.10.2018 15:22:47
Доклад от 08.10.2018
08.10.2018 15:22:47
0.25 MB
Решение за класиране
14.12.2018 16:25:56
Решение от 22.10.2018
14.12.2018 16:25:56
0.19 MB
 
Договор No.РД-37-1/04.01.2019
Обособена позиция
17.10.2019 14:14:55
1
Предмет на договора
17.10.2019 14:14:55
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Монтана“
Договор тип
17.10.2019 14:14:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
05.01.2022 16:46:42
0.39 MB
Договор
17.10.2019 14:14:55
РД-37-1 от 04.01.2019
Стойност на договора
17.10.2019 14:14:55
BGN
Срок за изпълнение
17.10.2019 14:14:55
 
36 месеца
Изпълнител
17.10.2019 14:14:55
030216000, ЕЛОС ООД
Дата на приключване
17.10.2019 14:14:55
03.01.2022
Състояние на договора
17.10.2019 14:14:55
Изпълнен в срок, 100.00
Основание за приключване на договора
17.10.2019 14:14:55
Договорът е изпълнен -100%