ОП Ид.No
1095
Обект на поръчката
30.08.2018 15:26:29
Доставка
Предмет на поръчката
30.08.2018 15:26:29
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Търговище
Ред за провеждане
30.08.2018 15:26:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
30.08.2018 15:26:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
30.08.2018 15:26:29
РД-11-45 от 27.08.2018
Обявление/Публична покана
30.08.2018 15:26:29
24-00-100 от 27.08.2018
Документация
30.08.2018 15:26:29
 
Номер на преписка в АОП
30.08.2018 15:26:29
00044-2018-0079
Срок за получаване на офертите
30.08.2018 15:26:29
04.10.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.08.2018 15:26:29
Протокол №1 от 05.10.2018
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.10.2018 15:33:47
№53-00-547 от 05.10.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.10.2018 12:01:38
Протокол №2 от 16.10.2018
16.10.2018 12:01:38
1.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.10.2018 12:19:34
Доклад № 66-Тщ-584 от 16.10.2018
Решение за класиране
16.10.2018 12:19:34
Решение № РД-11-57 от 16.10.2018
 
Договор No.РД-37-3/26.10.2018
Обособена позиция
31.10.2018 11:36:22
1
Договор
31.10.2018 11:36:22
РД-37-3 от 26.10.2018
Стойност на договора
31.10.2018 11:36:22
BGN, 7 130.00, 20.00, 8 556.00
Срок за изпълнение
31.10.2018 11:36:22
15.11.2018
Изпълнител
31.10.2018 11:36:22
Ловец-01 ЕООД гр Търговище
Състояние на договора
31.10.2018 11:36:22
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
31.10.2018 11:40:05
№24-00-127 от 30.10.2018
Уведомление на АОП за изпълнен договор
20.03.2019 10:42:05
24-00-146 от 14.12.2018