ОП Ид.No
1096
Обект на поръчката
14.08.2018 14:15:52
Услуга
Предмет на поръчката
14.08.2018 14:15:52
„Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна", по четири обособени позиции“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: “Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600, и привързването му към съществуващия път от км 281+050 до км 281+150 и от км 281+600 до км 281+700”
2 Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 /Е-772/ „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна“
3 Обособена позиция № 3 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-8 „Хасково -Свиленград" в участъка от км 371+680 до км 371+880“
4 Обособена позиция № 4 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път II-53 “Елена – Сливен – Ямбол“ при км 107+200“
Ред за провеждане
14.08.2018 14:15:52
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
14.08.2018 14:15:52
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
14.08.2018 14:15:52
116 от 14.08.2018
862793/14.08.2018
Обявление/Публична покана
14.08.2018 14:15:52
от 14.08.2018
862798/14.08.2018
14.08.2018 14:15:52
0.22 MB
Документация
14.08.2018 14:15:52
 
Номер на преписка в АОП
14.08.2018 14:15:52
00044-2018-0074
Срок за получаване на офертите
14.08.2018 14:15:52
01.10.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.08.2018 14:15:52
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.11.2018 15:17:21
53-00-10607 от 08.11.2018
На 13.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 605 в административната сграда на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.02.2019 17:33:16
До участниците в процедурата: На 08.02.2019 г. от 14:00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти в частта за обособена позиция № 3 - 53-00-999 от 01.02.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.02.2019 15:33:38
 
15.02.2019 15:33:38
0.55 MB
15.02.2019 15:33:38
0.19 MB
15.02.2019 15:33:38
0.79 MB
15.02.2019 15:33:38
0.15 MB
Решение за определяне на изпълнител
15.02.2019 15:33:38
РД-11-163 от 14.02.2019
 
Договор No.Д-34/11.04.2019
Обособена позиция
15.04.2019 11:27:24
1
Предмет на договора
15.04.2019 11:27:24
Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: “Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600, и привързването му към съществуващия път от км 281+050 до км 281+150 и от км 281+600 до км 281+700”
Договор тип
15.04.2019 11:27:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.04.2019 11:27:24
Д-34 от 11.04.2019
907296/15.04.2019 г.
15.04.2019 11:27:24
0.58 MB
15.04.2019 11:27:24
0.1 MB
15.04.2019 11:27:24
0.05 MB
Стойност на договора
15.04.2019 11:27:24
BGN, 1 050.00, 20.00, 1 260.00
Срок за изпълнение
15.04.2019 11:27:24
 
14 дни
Изпълнител
15.04.2019 11:27:24
Ен Ар Консулт ЕООД
 
Договор No.Д-40/13.05.2019
Обособена позиция
14.05.2019 09:50:37
2
Предмет на договора
14.05.2019 09:50:37
Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 /Е-772/ „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна“
Договор тип
14.05.2019 09:50:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.05.2019 09:50:37
Д-40 от 13.05.2019
911293/14.05.2019 г.
14.05.2019 09:50:37
0.51 MB
14.05.2019 09:50:37
0.05 MB
14.05.2019 09:50:37
0.05 MB
Стойност на договора
14.05.2019 09:50:37
BGN, 690.00, 20.00, 828.00
Срок за изпълнение
14.05.2019 09:50:37
 
14 дни
Изпълнител
14.05.2019 09:50:37
130188559, Бул Строй Контрол Инженеринг АД/БСК Инженеринг АД
 
Договор No.Д-33/11.04.2019
Обособена позиция
15.04.2019 11:27:24
3
Предмет на договора
15.04.2019 11:27:24
Обособена позиция № 3 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-8 „Хасково -Свиленград" в участъка от км 371+680 до км 371+880“
Договор тип
15.04.2019 11:27:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.04.2019 11:27:24
Д-33 от 11.04.2019
907296/15.04.2019 г.
15.04.2019 11:27:24
0.58 MB
15.04.2019 11:27:24
0.07 MB
15.04.2019 11:27:24
0.08 MB
Стойност на договора
15.04.2019 11:27:24
BGN, 1 050.00, 20.00, 1 260.00
Срок за изпълнение
15.04.2019 11:27:24
 
14 дни
Изпълнител
15.04.2019 11:27:24
ПИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
 
Договор No.Д-41/13.05.2019
Обособена позиция
14.05.2019 09:50:37
4
Предмет на договора
14.05.2019 09:50:37
Обособена позиция № 4 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път II-53 “Елена – Сливен – Ямбол“ при км 107+200“
Договор тип
14.05.2019 09:50:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.05.2019 09:50:37
Д-41 от 13.05.2019
911293/14.05.2019 г.
14.05.2019 09:50:37
0.51 MB
14.05.2019 09:50:37
0.05 MB
14.05.2019 09:50:37
0.05 MB
Стойност на договора
14.05.2019 09:50:37
BGN, 590.00, 20.00, 708.00
Срок за изпълнение
14.05.2019 09:50:37
 
14 дни
Изпълнител
14.05.2019 09:50:37
130188559, Бул Строй Контрол Инженеринг АД/БСК Инженеринг АД