ОП Ид.No
1097
Обект на поръчката
10.09.2018 11:13:52
Услуга
Предмет на поръчката
10.09.2018 11:13:52
„Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна”, по четири обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите за обект: „Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“;
2 Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” за обект: „АМ „Хемус“ I етап в Участък 1: от км 87+800 до пресичането с път III-307 (км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с дължина 15.26 km“;
3 Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” за обект: „АМ „Хемус“ I етап в Участък II: от края на пътен възел „Дерманци“ при пресичане с път III-307 (км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (км 122+260), с дължина 19,20 km“;
4 Обособена позиция №4: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „АМ „Хемус“ I етап в Участък III от края на пътен възел „Каленик“ при пресичане на път III-3005 (км 122+260) до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“(км 139+340), с дължина 17,08 km“.
Ред за провеждане
10.09.2018 11:13:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.09.2018 11:13:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.09.2018 11:13:52
133 от 05.09.2018
866262/05.09.2018 г.
10.09.2018 11:13:52
0.16 MB
Обявление/Публична покана
10.09.2018 11:13:52
от 05.09.2018
866265/05.09.2018 г.
10.09.2018 11:13:52
0.23 MB
Документация
10.09.2018 11:13:52
 
Номер на преписка в АОП
10.09.2018 11:13:52
00044-2018-0084
Срок за получаване на офертите
10.09.2018 11:13:52
11.10.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.09.2018 11:13:52
1.1 и 1.2 от 31.10.2018
31.10.2018 15:02:50
1.13 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.11.2018 16:09:28
53-00-11236 от 26.11.2018
На 03.12.2018 г. от 11:00 ч. в зала 605 на VІ етаж в сградата на АПИ ще бъде проведено открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници
Решение за прекратяване
29.11.2018 10:43:32
179 от 28.11.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.02.2019 13:25:47
 
08.02.2019 13:25:47
0.59 MB
08.02.2019 13:25:47
0.2 MB
08.02.2019 13:25:47
0.42 MB
08.02.2019 13:25:47
0.37 MB
08.02.2019 13:25:47
0.33 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.02.2019 13:25:47
12 от 08.02.2019
 
Договор No.Д-25/28.03.2019
Обособена позиция
03.04.2019 10:50:07
2
Предмет на договора
03.04.2019 10:50:07
Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” за обект: „АМ „Хемус“ I етап в Участък 1: от км 87+800 до пресичането с път III-307 (км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с дължина 15.26 km“;
Договор тип
03.04.2019 10:50:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.04.2019 10:50:07
Д-25 от 28.03.2019
905157/01.04.2019 г.
03.04.2019 10:50:07
0.52 MB
03.04.2019 10:50:07
0.04 MB
03.04.2019 10:50:07
0.05 MB
Стойност на договора
03.04.2019 10:50:07
BGN, 12 725.00, 20.00, 15 270.00
Срок за изпълнение
03.04.2019 10:50:07
 
21 дни
Изпълнител
03.04.2019 10:50:07
Рутекс ООД
 
Договор No.Д-35/11.04.2019
Обособена позиция
17.04.2019 10:24:55
3
Предмет на договора
17.04.2019 10:24:55
Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” за обект: „АМ „Хемус“ I етап в Участък II: от края на пътен възел „Дерманци“ при пресичане с път III-307 (км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (км 122+260), с дължина 19,20 km“;
Договор тип
17.04.2019 10:24:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.04.2019 10:24:55
Д-35 от 11.04.2019
907302/15.04.2019 г.
17.04.2019 10:24:55
0.56 MB
17.04.2019 10:24:55
0.07 MB
17.04.2019 10:24:55
0.08 MB
Стойност на договора
17.04.2019 10:24:55
BGN, 29 200.00, 20.00, 35 040.00
Срок за изпълнение
17.04.2019 10:24:55
 
21 дни
Изпълнител
17.04.2019 10:24:55
ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД
 
Договор No.Д-24/28.03.2019
Обособена позиция
03.04.2019 10:50:07
4
Предмет на договора
03.04.2019 10:50:07
Обособена позиция №4: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „АМ „Хемус“ I етап в Участък III от края на пътен възел „Каленик“ при пресичане на път III-3005 (км 122+260) до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“(км 139+340), с дължина 17,08 km“.
Договор тип
03.04.2019 10:50:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.04.2019 10:50:07
Д-24 от 28.03.2019
03.04.2019 10:50:07
0.58 MB
03.04.2019 10:50:07
0.04 MB
03.04.2019 10:50:07
0.09 MB
Стойност на договора
03.04.2019 10:50:07
BGN, 17 400.00, 20.00, 20 880.00
Срок за изпълнение
03.04.2019 10:50:07
 
21 дни
Изпълнител
03.04.2019 10:50:07
177344680, ДЗЗД ХЕМУС 123 (Строл 100 АД и Три Ес ЕООД)