ОП Ид.No
1098
Обект на поръчката
27.08.2018 10:51:47
Услуга
Предмет на поръчката
27.08.2018 10:51:47
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас;
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна;
2 Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас;
Ред за провеждане
27.08.2018 10:51:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.08.2018 10:51:47
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
07.09.2018 09:33:36
Осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - КСИ-136 от 05.09.2018
07.09.2018 09:33:36
0.09 MB
07.09.2018 09:33:36
0.1 MB
Решение за откриване на процедурата
27.08.2018 10:51:47
121 от 23.08.2018
864229/23.08.2018
27.08.2018 10:51:47
0.25 MB
Обявление/Публична покана
27.08.2018 10:51:47
от 23.08.2018
864233/23.08.2018
27.08.2018 10:51:47
0.22 MB
Документация
27.08.2018 10:51:47
 
28.08.2018 10:17:52
0.31 MB
28.08.2018 10:17:52
350.38 MB
Номер на преписка в АОП
27.08.2018 10:51:47
00044-2018-0078
Срок за получаване на офертите
27.08.2018 10:51:47
04.10.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.08.2018 10:51:47
 
14.01.2019 14:38:35
1.32 MB
26.06.2020 14:38:34
0.99 MB
26.06.2020 14:38:34
2.01 MB
26.06.2020 14:38:34
1.53 MB
26.06.2020 14:38:34
0.51 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.06.2020 15:17:44
53-00-4908 от 04.06.2020
На 09.06.2020 г. от 11:00 ч., в зала 701 в административната сграда на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
Решение за класиране
26.06.2020 14:38:34
86 от 26.06.2020
26.06.2020 14:38:34
0.2 MB
 
Договор No.Д-69/28.07.2020
Обособена позиция
30.07.2020 10:40:48
1
Предмет на договора
30.07.2020 10:40:48
Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна;
Договор тип
30.07.2020 10:40:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.07.2020 10:40:48
Д-69 от 28.07.2020
989261/29.07.2020 г.
30.07.2020 10:40:48
1.37 MB
30.07.2020 10:40:48
0.13 MB
30.07.2020 10:40:48
0.07 MB
Стойност на договора
30.07.2020 10:40:48
BGN, 247 936.81, 20.00, 297 524.17
Срок за изпълнение
30.07.2020 10:40:48
 
18 месеца
Изпълнител
30.07.2020 10:40:48
Пътинвест-Инженеринг АД
Промени в условията на договора
10.08.2020 10:33:19
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:35:40
24-00-2734 от 02.11.2022
1039153/02.11.2022
 
Договор No.РД-36-6/28.07.2020
Обособена позиция
30.07.2020 10:40:48
2
Предмет на договора
30.07.2020 10:40:48
Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас;
Договор тип
30.07.2020 10:40:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.07.2020 10:40:48
РД-36-6 от 28.07.2020
989261/29.07.2020 г.
30.07.2020 10:40:48
1.35 MB
30.07.2020 10:40:48
0.11 MB
30.07.2020 10:40:48
0.06 MB
Стойност на договора
30.07.2020 10:40:48
BGN, 162 300.00, 20.00, 194 760.00
Срок за изпълнение
30.07.2020 10:40:48
 
18 месеца
Изпълнител
30.07.2020 10:40:48
Трансконсулт - БГ ООД
Промени в условията на договора
10.08.2020 10:33:19
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:35:40
24-00-2735 от 02.11.2022
1039154/02.11.2022