ОП Ид.No
1101
Обект на поръчката
20.08.2018 15:32:50
Доставка
Предмет на поръчката
20.08.2018 15:32:50
"Доставка на дърва за огрев на територията на ОПУ Перник"
Ред за провеждане
20.08.2018 15:32:50
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.08.2018 15:32:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.08.2018 15:32:50
2 от 16.08.2018
20.08.2018 15:32:50
2.05 MB
Обявление/Публична покана
20.08.2018 15:32:50
24-00-55 от 16.08.2018
Документация
20.08.2018 15:32:50
Документация
Номер на преписка в АОП
20.08.2018 15:32:50
00044-2018-0075
Срок за получаване на офертите
20.08.2018 15:32:50
28.09.2018 16:30
Решение за класиране
19.10.2018 09:43:41
3 от 19.10.2018
19.10.2018 09:43:41
0.56 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.08.2018 15:32:50
Протокол № 1
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.10.2018 13:13:54
 
 
Договор No.РД-37-2/09.11.2018
Обособена позиция
12.11.2018 16:05:11
1
Предмет на договора
12.11.2018 16:05:11
"Доставка на дърва за огрев на територията на ОПУ Перник"
Договор тип
12.11.2018 16:05:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.11.2018 16:05:11
РД-37-2 от 09.11.2018
12.11.2018 16:05:11
2.94 MB
Стойност на договора
12.11.2018 16:05:11
BGN, 10 000.00, 20.00, 12 000.00
Срок за изпълнение
12.11.2018 16:05:11
29.11.2018
Изпълнител
12.11.2018 16:05:11
201767508, ТИА ГРУП ЕООД гр.Пловдив
Дата на приключване
12.11.2018 16:05:11
29.11.2018
Състояние на договора
12.11.2018 16:05:11
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
17.12.2018 09:55:08
24-00-90 от 17.12.2018
Уведомление на АОП за сключен договор
12.11.2018 16:05:11
24-00-79 от 12.11.2018
Гаранции