ОП Ид.No
1105
Обект на поръчката
24.08.2018 10:52:24
Строителство
Предмет на поръчката
24.08.2018 10:52:24
Извършване на ремонтни дейности на имоти и сгради, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен
Ред за провеждане
24.08.2018 10:52:24
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.08.2018 10:52:24
Открита процедура по ЗОП
Решение за класиране
10.10.2018 10:21:44
Решение №5 от 10.10.2018
10.10.2018 10:21:44
1.57 MB
Решение за откриване на процедурата
24.08.2018 10:52:24
Решение №3 от 20.08.2018
24.08.2018 10:52:24
4.67 MB
Обявление/Публична покана
24.08.2018 10:52:24
Обявление от 20.08.2018
24.08.2018 10:52:24
9.4 MB
Документация
24.08.2018 10:52:24
 
27.08.2018 10:44:07
0.16 MB
27.08.2018 10:44:07
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
24.08.2018 10:52:24
00044-2018-0076
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.09.2018 10:33:11
53-00-379 от 28.09.2018
Срок за получаване на офертите
24.08.2018 10:52:24
21.09.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.08.2018 10:52:24
Протоколи №№1,2,3/ Доклад на комисията
10.10.2018 10:21:44
5.43 MB
10.10.2018 10:21:44
2.74 MB
 
Договор No.РД-37-3/14.11.2018
Обособена позиция
15.11.2018 14:13:58
1
Предмет на договора
15.11.2018 14:13:58
Извършване на ремонтни дейности на имоти и сгради, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен
Договор тип
15.11.2018 14:13:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.11.2018 14:13:58
РД-37-3 от 14.11.2018
15.11.2018 14:13:58
19.47 MB
Стойност на договора
15.11.2018 14:13:58
BGN, 28 987.20, 20.00, 34 784.64
Срок за изпълнение
15.11.2018 14:13:58
 
30 календарни дни
Изпълнител
15.11.2018 14:13:58
201892554, ПСТ Плевен ЕООД
Състояние на договора
15.11.2018 14:13:58
Изпълнен в срок