ОП Ид.No
1107
Обект на поръчката
14.09.2018 14:43:43
Услуга
Предмет на поръчката
14.09.2018 14:43:43
Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на Районна пътна служба гр. Враца, находяща се на територията на Областно пътно управление гр. Враца“
Ред за провеждане
14.09.2018 14:43:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.09.2018 14:43:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.09.2018 14:43:43
Решение-3 от 11.09.2018
Обявление/Публична покана
14.09.2018 14:43:43
24-00-216 от 11.09.2018
Документация
14.09.2018 14:43:43
 
Номер на преписка в АОП
14.09.2018 14:43:43
00044-2018-0085
Срок за получаване на офертите
14.09.2018 14:43:43
17.10.2018 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2018 14:43:43
Протокол № 1 от 18.10.2018
22.10.2018 15:53:03
1.87 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2018 15:53:03
Отваряне на ценови предложения
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.10.2018 11:32:00
Протокол № 2 от 25.10.2018
26.10.2018 11:32:00
1.85 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.10.2018 11:32:00
Доклад от 25.10.2018
Решение за класиране
26.10.2018 11:32:00
Решение-5 от 26.10.2018
 
Договор No.Договор №РД-37-4/14.11.2018
Обособена позиция
19.12.2018 15:39:43
1
Предмет на договора
19.12.2018 15:39:43
Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на Районна пътна служба гр. Враца, находяща се на територията на Областно пътно управление гр. Враца“
Договор тип
19.12.2018 15:39:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2018 15:39:43
Договор №РД-37-4 от 14.11.2018
19.12.2018 15:39:43
4.3 MB
Стойност на договора
19.12.2018 15:39:43
BGN, 27 970.12, 20.00, 33 564.14
Срок за изпълнение
19.12.2018 15:39:43
 
60/шестдесет/календарни дни
Състояние на договора
19.12.2018 15:39:43
В изпълнение