ОП Ид.No
1108
Обект на поръчката
15.10.2018 11:27:55
Строителство
Предмет на поръчката
15.10.2018 11:27:55
„Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“.
Ред за провеждане
15.10.2018 11:27:55
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.10.2018 11:27:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.10.2018 11:27:55
146 от 10.10.2018
872431/10.10.2018 г.
15.10.2018 11:27:55
0.23 MB
Обявление/Публична покана
15.10.2018 11:27:55
от 10.10.2018
872432/10.10.2018 г.
15.10.2018 11:27:55
0.22 MB
Документация
15.10.2018 11:27:55
 
Номер на преписка в АОП
15.10.2018 11:27:55
00044-2018-0097
Срок за получаване на офертите
15.10.2018 11:27:55
21.02.2019 17:30
Решение за промяна
29.10.2018 10:39:06
875392/26.10.2018 г. - 159 от 26.10.2018
Променена Документация
29.10.2018 10:39:06
 
31.10.2018 10:08:53
0.37 MB
Разяснения по документация за участие
29.10.2018 16:31:16
 
Разяснения по документация за участие
30.11.2018 14:17:29
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. С Решение № 183/ 30.11.2018 г. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 17.01.2019 г., 17:30 ч.; Условия за отваряне на офертите на 18.01.2019 г., 14:00 ч. Решението е изпратено на 30.11.2018 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Решение за промяна
03.12.2018 10:22:06
183 от 30.11.2018
Разяснения по документация за участие
10.01.2019 16:55:13
 
Разяснения по документация за участие
17.01.2019 16:29:10
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 16 .01.2019 г. е подадена жалба до Комисия за защита на конкуренцията, срещу разяснение 53-00-287/10.01.2019 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
18.02.2019 11:37:03
894335/ 13.02.2019 г. - 16 от 13.02.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.10.2018 11:27:55
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.08.2019 14:48:53
53-00-8514 от 27.08.2019
На 30.08.2019 г.от 10:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
10.09.2019 19:05:10
122 от 10.09.2019
Решение № 122/10.09.2019 г.
 
Договор No.РД-33-12/18.10.2019
Обособена позиция
28.02.2020 10:37:32
1
Предмет на договора
28.02.2020 10:37:32
„Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“.
Договор тип
28.02.2020 10:37:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.02.2020 10:37:32
РД-33-12 от 18.10.2019
961876
28.02.2020 10:37:32
2.04 MB
28.02.2020 10:37:32
0.1 MB
28.02.2020 10:37:32
1.19 MB
Стойност на договора
28.02.2020 10:37:32
BGN, 132 999 946.89, 20.00, 159 599 936.27
Изпълнител
28.02.2020 10:37:32
177327923, ОБЕДИНЕНИЕ ГЕОПЪТ ЛОТ 1 (ГЕОСТРОЙ АД и ПЪТСТРОЙ-92 АД)
Промени в условията на договора
18.01.2021 14:01:33