ОП Ид.No
1111
Обект на поръчката
12.10.2018 11:13:38
Строителство
Предмет на поръчката
12.10.2018 11:13:38
„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“.
Ред за провеждане
12.10.2018 11:13:38
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2018 11:13:38
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.10.2018 11:13:38
147 от 10.10.2018
872443/10.10.2018 г.
12.10.2018 11:13:38
0.23 MB
Обявление/Публична покана
12.10.2018 11:13:38
от 10.10.2018
872444/10.10.2018 г.
12.10.2018 11:13:38
0.21 MB
Документация
12.10.2018 11:13:38
 
Номер на преписка в АОП
12.10.2018 11:13:38
00044-2018-0098
Срок за получаване на офертите
12.10.2018 11:13:38
24.01.2019 17:30
Решение за промяна
29.10.2018 10:42:29
158 от 26.10.2018
875394/26.10.2018 г.
Променена Документация
29.10.2018 10:42:29
 
31.10.2018 10:12:58
0.16 MB
Разяснения по документация за участие
23.11.2018 15:14:44
 
Разяснения по документация за участие
05.12.2018 17:04:18
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. С Решение № 186/ 05.12.2018 г. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 24.01.2019 г., 17:30 ч.; Условия за отваряне на офертите на 25.01.2019 г., 14:00 ч. Решението е изпратено на 05.12.2018 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Решение за промяна
10.12.2018 11:24:05
881970/05.12.2018 г. - 186 от 05.12.2018
Разяснения по документация за участие
10.01.2019 16:52:26
 
Разяснения по документация за участие
24.01.2019 17:37:02
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отваряне на офертите за участие в процедурата ще се извърши на 04.02.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.10.2018 11:13:38
 
28.02.2019 15:10:52
0.26 MB
28.02.2019 15:10:52
0.62 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.05.2019 12:17:06
53-00-4844 от 20.05.2019
На 23.05.2019 г., от 15:00 часа, в зала 702, на VII -ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.06.2019 11:59:04
 
Решение за определяне на изпълнител
06.06.2019 11:59:04
76 от 06.06.2019
 
Договор No.РД-32-5/03.09.2019
Обособена позиция
09.09.2019 11:31:52
1
Предмет на договора
09.09.2019 11:31:52
„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“.
Договор тип
09.09.2019 11:31:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.09.2019 11:31:52
РД-32-5 от 03.09.2019
931689/04.09.2019 г.
09.09.2019 11:31:52
1.83 MB
09.09.2019 11:31:52
0.14 MB
09.09.2019 11:31:52
1 MB
Стойност на договора
09.09.2019 11:31:52
BGN, 222 479 922.40, 20.00, 266 975 906.88
Срок за изпълнение
09.09.2019 11:31:52
 
1096 дни
Изпълнител
09.09.2019 11:31:52
ДЗЗД МБ ЛОТ 2-2019 (Европейски пътища АД, Водно строителство-Благоевград АД и Вахостав-СК, а.с. /ООД/
Промени в условията на договора
06.11.2020 10:40:21