ОП Ид.No
1112
Обект на поръчката
08.10.2018 12:54:21
Строителство
Предмет на поръчката
08.10.2018 12:54:21
„Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд”.
Ред за провеждане
08.10.2018 12:54:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.10.2018 12:54:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.10.2018 12:54:21
142 от 05.10.2018
871333/05.10.2018 г.
08.10.2018 12:54:21
0.2 MB
Обявление/Публична покана
08.10.2018 12:54:21
от 05.10.2018
871334/05.10.2018 г.
08.10.2018 12:54:21
0.2 MB
Документация
08.10.2018 12:54:21
 
Разяснения по документация за участие
08.10.2018 12:54:21
 
09.11.2018 15:08:50
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
08.10.2018 12:54:21
00044-2018-0094
Срок за получаване на офертите
08.10.2018 12:54:21
19.11.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.10.2018 12:54:21
 
30.11.2018 14:44:59
0.46 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.12.2018 17:31:25
53-00-11913 от 10.12.2018
Отваряне на ценови предложения на 13.12.2018 г. от 9:30 ч. в зала 605 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.12.2018 12:26:38
 
21.12.2018 12:26:38
0.22 MB
21.12.2018 12:26:38
0.19 MB
21.12.2018 12:26:38
0.2 MB
Решение за определяне на изпълнител
21.12.2018 12:26:38
200 от 21.12.2018
 
Договор No.РД-33-1/12.02.2019
Обособена позиция
15.02.2019 10:29:52
1
Предмет на договора
15.02.2019 10:29:52
„Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд”.
Договор тип
15.02.2019 10:29:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.02.2019 10:29:52
РД-33-1 от 12.02.2019
894087/13.02.2019
15.02.2019 10:29:52
2.05 MB
15.02.2019 10:29:52
0.09 MB
15.02.2019 10:29:52
0.32 MB
Стойност на договора
15.02.2019 10:29:52
BGN, 530 297.66, 20.00, 636 357.19
Срок за изпълнение
15.02.2019 10:29:52
 
90 дни
Изпълнител
15.02.2019 10:29:52
831643461, Автомагистрали Хемус АД
Дата на приключване
15.02.2019 10:29:52
 
986127/30.06.2020 г.