ОП Ид.No
1113
Обект на поръчката
08.10.2018 12:55:51
Услуга
Предмет на поръчката
08.10.2018 12:55:51
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд”
Ред за провеждане
08.10.2018 12:55:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.10.2018 12:55:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.10.2018 12:55:51
141 от 05.10.2018
871324/05.10.2018 г.
08.10.2018 12:55:51
0.2 MB
Обявление/Публична покана
08.10.2018 12:55:51
от 05.10.2018
871326/05.10.2018 г.
08.10.2018 12:55:51
0.2 MB
Документация
08.10.2018 12:55:51
 
Номер на преписка в АОП
08.10.2018 12:55:51
00044-2018-0093
Срок за получаване на офертите
08.10.2018 12:55:51
26.11.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.10.2018 12:55:51
 
12.12.2018 14:04:36
0.63 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.02.2019 12:44:44
53-00-1227 от 08.02.2019
Отваряне на ценови предложения на 13.02.2019 г. от 10:30 часа в зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.03.2019 15:18:38
 
20.03.2019 15:18:38
0.3 MB
20.03.2019 15:18:38
0.18 MB
20.03.2019 15:18:38
0.48 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.03.2019 15:18:38
35 от 20.03.2019
 
Договор No.РД-36-7/10.05.2019
Обособена позиция
15.05.2019 10:43:24
1
Предмет на договора
15.05.2019 10:43:24
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд”
Договор тип
15.05.2019 10:43:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.05.2019 10:43:24
РД-36-7 от 10.05.2019
911001/13.05.2019 г.
15.05.2019 10:43:24
1.24 MB
15.05.2019 10:43:24
0.02 MB
15.05.2019 10:43:24
0.13 MB
Стойност на договора
15.05.2019 10:43:24
BGN, 7 686.00, 20.00, 9 223.20
Срок за изпълнение
15.05.2019 10:43:24
 
120 дни
Изпълнител
15.05.2019 10:43:24
121915340, Мултиплекс инженеринг ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.06.2020 11:57:46