ОП Ид.No
1114
Обект на поръчката
07.09.2018 13:10:48
Услуга
Предмет на поръчката
07.09.2018 13:10:48
Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Бургас
Ред за провеждане
07.09.2018 13:10:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.09.2018 13:10:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.09.2018 13:10:48
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ № 7 от 04.09.2018
07.09.2018 13:10:48
0.24 MB
Обявление/Публична покана
07.09.2018 13:10:48
оБЯВЛЕНИЕ № 24-00-400 от 04.09.2018
07.09.2018 13:10:48
0.42 MB
Документация
07.09.2018 13:10:48
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ
Номер на преписка в АОП
07.09.2018 13:10:48
00044-2018-0083
Разяснения по документация за участие
07.09.2018 13:10:48
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.09.2018 13:10:48
от 30.10.2018
Протоколи №1
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.11.2018 17:01:06
от 06.11.2018
Обявление за отваряне на ценови оферти
Решение за класиране
28.11.2018 17:31:18
от 28.11.2018
Решение з класиране
28.11.2018 17:31:18
0.12 MB
 
Договор No.№ РД-37-1/11.02.2019
Обособена позиция
19.03.2019 14:09:43
1
Предмет на договора
19.03.2019 14:09:43
Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Бургас
Договор тип
19.03.2019 14:09:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.03.2019 14:09:43
№ РД-37-1 от 11.02.2019
обявление за възложена поръчка
Стойност на договора
19.03.2019 14:09:43
BGN, 210 600.00, 20.00, 252 720.00
Изпълнител
19.03.2019 14:09:43
САЛАМАНДЪР - АСО ООД