ОП Ид.No
1115
Обект на поръчката
02.09.2019 10:30:39
Строителство
Предмет на поръчката
02.09.2019 10:30:39
„Ремонт на санитарните възли в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Източник на финансиране
02.09.2019 10:30:39
 
АПИ
Ред за провеждане
02.09.2019 10:30:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.09.2019 10:30:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.09.2019 10:30:39
114 от 29.08.2019
930813/29.08.2019 г
02.09.2019 10:30:39
0.16 MB
Обявление/Публична покана
02.09.2019 10:30:39
от 29.08.2019
930815/29.08.2019 г.
02.09.2019 10:30:39
0.22 MB
Документация
02.09.2019 10:30:39
 
Разяснения по документация за участие
02.09.2019 10:30:39
 
Номер на преписка в АОП
02.09.2019 10:30:39
00044-2019-0072
Срок за получаване на офертите
02.09.2019 10:30:39
14.10.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.09.2019 10:30:39
 
28.10.2019 16:17:53
0.21 MB
21.11.2019 17:41:50
0.21 MB
21.11.2019 17:41:50
0.25 MB
21.11.2019 17:41:50
0.35 MB
21.11.2019 17:41:50
0.57 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.11.2019 11:14:25
53-00-10994 от 06.11.2019
На 11.11.2019 г. от 11:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
21.11.2019 17:41:50
Решение № 181 от 21.11.2019
 
Договор No.РД-37-1/23.01.2020
Обособена позиция
27.01.2020 11:07:01
1
Предмет на договора
27.01.2020 11:07:01
„Ремонт на санитарните възли в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Договор тип
27.01.2020 11:07:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.01.2020 11:07:01
РД-37-1 от 23.01.2020
9559991/23.01.2020 г.
27.01.2020 11:07:01
1.22 MB
27.01.2020 11:07:01
0.07 MB
27.01.2020 11:07:01
0.07 MB
Стойност на договора
27.01.2020 11:07:01
BGN, 184 155.00, 20.00, 220 986.00
Срок за изпълнение
27.01.2020 11:07:01
 
60 дни
Изпълнител
27.01.2020 11:07:01
831838874, НСК СОФИЯ ЕООД