ОП Ид.No
1117
Обект на поръчката
20.09.2018 11:48:18
Строителство
Предмет на поръчката
20.09.2018 11:48:18
Извършване на ремонтни дейности на База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база - к.к. Пампорово
Ред за провеждане
20.09.2018 11:48:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.09.2018 11:48:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.09.2018 11:48:18
Решение №3 от 17.09.2018
Решение №3
Обявление/Публична покана
20.09.2018 11:48:18
Обявление от 17.09.2018
Обявление изх.№ 24-00-322
Документация
20.09.2018 11:48:18
Документация за участие, Образци към Документацията, е-ЕЕДОП, Количествени сметки
Номер на преписка в АОП
20.09.2018 11:48:18
00044-2018-0086
Срок за получаване на офертите
20.09.2018 11:48:18
25.10.2018 10:57
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.09.2018 11:48:18
Протокол и Доклад от 26.10.2018
29.10.2018 15:49:20
0.64 MB
29.10.2018 15:49:20
0.54 MB
Решение за прекратяване
29.10.2018 15:49:20
4 от 26.10.2018
29.10.2018 15:49:20
0.51 MB