ОП Ид.No
1120
Обект на поръчката
05.11.2018 13:27:17
Услуга
Предмет на поръчката
05.11.2018 13:27:17
„Актуализация и допълване на изработените по възлагане на НКСИП подробни устройствени планове – парцеларни планове за обект: АМ „Хемус“ – Етап 3 – от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - км по идеен проект) до км 310+940 (начало участък в строителство)“.
Ред за провеждане
05.11.2018 13:27:17
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.11.2018 13:27:17
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.11.2018 13:27:17
164 от 02.11.2018
876452/02.11.2018 г.
05.11.2018 13:27:17
0.17 MB
Обявление/Публична покана
05.11.2018 13:27:17
от 02.11.2018
876455/02.11.2018 г.
05.11.2018 13:27:17
0.22 MB
Документация
05.11.2018 13:27:17
 
Разяснения по документация за участие
05.11.2018 13:27:17
 
Номер на преписка в АОП
05.11.2018 13:27:17
00044-2018-0104
Срок за получаване на офертите
05.11.2018 13:27:17
13.12.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
10.12.2018 15:10:44
Отварянето на постъпилите оферти за участие ще се извърши на 17.12.2018 г. от 14:00 ч. в административната сграда на АПИ, гр. София, бул. Македония № 3
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.11.2018 13:27:17
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.01.2019 13:43:12
53-00-527 от 21.01.2019
Отваряне на ценови предложения на 24.01.2019 г. от 14:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.02.2019 12:51:09
 
08.02.2019 12:51:09
0.13 MB
08.02.2019 12:51:09
0.41 MB
08.02.2019 12:51:09
0.31 MB
08.02.2019 12:51:09
0.63 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.02.2019 12:51:09
3 от 07.02.2019
 
Договор No.Д-31/10.04.2019
Обособена позиция
17.04.2019 10:27:53
1
Предмет на договора
17.04.2019 10:27:53
„Актуализация и допълване на изработените по възлагане на НКСИП подробни устройствени планове – парцеларни планове за обект: АМ „Хемус“ – Етап 3 – от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - км по идеен проект) до км 310+940 (начало участък в строителство)“.
Договор тип
17.04.2019 10:27:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.04.2019 10:27:53
Д-31 от 10.04.2019
907317/15.04.2019 г.
17.04.2019 10:27:53
0.65 MB
17.04.2019 10:27:53
0.07 MB
17.04.2019 10:27:53
0.04 MB
Стойност на договора
17.04.2019 10:27:53
BGN, 64 900.00, 20.00, 77 880.00
Срок за изпълнение
17.04.2019 10:27:53
 
60 дни
Изпълнител
17.04.2019 10:27:53
204288986, Геобилд Инженеринг ООД