ОП Ид.No
1127
Обект на поръчката
22.10.2018 12:27:29
Доставка
Предмет на поръчката
22.10.2018 12:27:29
„Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ с две обособени позиции: •Обособена позиция № 1: „Доставка на петдесет и един броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ •Обособена позиция № 2: Доставка на два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •Обособена позиция № 1: Доставка на петдесет и един броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
2 •Обособена позиция № 2: Доставка на два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
22.10.2018 12:27:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.10.2018 12:27:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.10.2018 12:27:29
151 от 19.10.2018
874258/19.10.2018 г.
22.10.2018 12:29:04
0.16 MB
Обявление/Публична покана
22.10.2018 12:27:29
от 19.10.2018
874264/19.10.2018 г.
22.10.2018 12:29:04
0.21 MB
Документация
22.10.2018 12:27:29
 
Номер на преписка в АОП
22.10.2018 12:27:29
00044-2018-0100
Срок за получаване на офертите
22.10.2018 12:27:29
26.11.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
22.10.2018 12:27:29
 
03.12.2018 16:52:43
0.56 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.12.2018 16:23:09
53-00-12251 от 18.12.2018
Обособена позиция № 2: Отваряне на цени за обособена позиция № 2 на 12.12.2018 г. от 11:00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ Обособена позиция № 1: Отваряне на цени за обособена позиция № 1 на 21.12.2018 г. от 11:00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.12.2018 17:53:34
 
Решение за определяне на изпълнител
12.12.2018 17:53:34
190 от 12.12.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.01.2019 09:58:35
 
Решение за класиране
08.01.2019 09:58:35
1 от 07.01.2019
 
Договор No.РД-37-2/06.03.2019
Обособена позиция
12.03.2019 10:51:31
1
Предмет на договора
12.03.2019 10:51:31
•Обособена позиция № 1: Доставка на петдесет и един броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
12.03.2019 10:51:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.03.2019 10:51:31
РД-37-2 от 06.03.2019
899748/11.03.2019 г.
12.03.2019 10:51:31
0.51 MB
12.03.2019 10:51:31
0.21 MB
12.03.2019 10:51:31
0.32 MB
Стойност на договора
12.03.2019 10:51:31
BGN, 883 077.75, 883 077.75
Срок за изпълнение
12.03.2019 10:51:31
 
90 дни от подаване на заявка от Възложителя
Изпълнител
12.03.2019 10:51:31
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-124/20.12.2018
Обособена позиция
03.01.2019 10:40:18
2
Предмет на договора
03.01.2019 10:40:18
•Обособена позиция № 2: Доставка на два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
03.01.2019 10:40:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.01.2019 10:40:18
Д-124 от 20.12.2018
885817/02.01.2019 г.
03.01.2019 10:40:18
0.5 MB
03.01.2019 10:40:18
0.05 MB
03.01.2019 10:40:18
0.53 MB
03.01.2019 10:40:18
0.06 MB
Стойност на договора
03.01.2019 10:40:18
BGN, 185 000.00, 20.00, 222 000.00
Срок за изпълнение
03.01.2019 10:40:18
 
60 дни
Изпълнител
03.01.2019 10:40:18
102828429, Вестауто-М ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.01.2024 15:17:37
24-00-217 от 25.01.2024
1046708/25.01.2024