ОП Ид.No
1131
Обект на поръчката
25.10.2018 11:16:45
Услуга
Предмет на поръчката
25.10.2018 11:16:45
Осъществяване на охрана чрез СОТ , видеонаблюдение и жива , невъоръжена, денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Варна.
Ред за провеждане
25.10.2018 11:16:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.10.2018 11:16:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.10.2018 11:16:45
Решение - 6 от 22.10.2018
874400/22.10.2018г
25.10.2018 11:16:45
1.66 MB
25.10.2018 14:05:18
1.66 MB
Обявление/Публична покана
25.10.2018 11:16:45
24-00-427 от 22.10.2018
874403/22.10.2018г
25.10.2018 11:16:45
2.72 MB
Документация
25.10.2018 11:16:45
 
25.10.2018 11:16:45
0.1 MB
25.10.2018 11:16:45
0.18 MB
Номер на преписка в АОП
25.10.2018 11:16:45
00044-2018-0101
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632373439
Срок за получаване на офертите
25.10.2018 11:16:45
27.11.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.10.2018 11:16:45
№ 1 от 28.11.2018
07.12.2018 13:13:35
1.13 MB
11.01.2019 16:52:58
2.09 MB
11.01.2019 16:52:58
2.26 MB
11.01.2019 16:52:58
5.07 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.12.2018 11:25:43
рег.№53-00-853 от 18.12.2018
Решение за класиране
11.01.2019 16:52:58
Решение-2 от 11.01.2019
 
Договор No.РД-37-1/06.02.2019
Обособена позиция
25.02.2019 14:44:37
1
Предмет на договора
25.02.2019 14:44:37
Осъществяване на охрана чрез СОТ , видеонаблюдение и жива , невъоръжена, денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Варна.
Договор тип
25.02.2019 14:44:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.02.2019 14:44:37
РД-37-1 от 06.02.2019
Стойност на договора
25.02.2019 14:44:37
BGN, 121 287.13, 20.00, 145 544.56
Срок за изпълнение
25.02.2019 14:44:37
05.02.2021
Допълнително споразумение
16.04.2020 11:38:46
РД-37-1 от 06.02.2019
№53-00-775/14.04.2020 г., №53-00-974/19.05.2020 г.
Изпълнител
25.02.2019 14:44:37
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Дата на приключване
25.02.2019 14:44:37
05.02.2021
Състояние на договора
25.02.2019 14:44:37
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
25.02.2019 14:44:37
Изтичане срока на договора