ОП Ид.No
1137
Обект на поръчката
07.11.2018 11:56:05
Услуга
Предмет на поръчката
07.11.2018 11:56:05
Изработване на технически проект за изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+486
Ред за провеждане
07.11.2018 11:56:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
07.11.2018 11:56:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
07.11.2018 11:56:05
от 07.11.2018
Документация
07.11.2018 11:56:05
 
Номер на преписка в АОП
07.11.2018 11:56:05
 
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082841
Срок за получаване на офертите
07.11.2018 11:56:05
20.11.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.11.2018 11:56:05
 
 
Договор No.РД-37-1/27.12.2018
Обособена позиция
11.01.2019 12:56:50
1
Предмет на договора
11.01.2019 12:56:50
Изработване на технически проект за изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+486
Договор тип
11.01.2019 12:56:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.01.2019 12:56:50
РД-37-1 от 27.12.2018
Стойност на договора
11.01.2019 12:56:50
BGN, 46 200.00, 20.00, 55 440.00
Изпълнител
11.01.2019 12:56:50
Трансконсулт-22 ООД