ОП Ид.No
1140
Обект на поръчката
20.05.2019 10:28:39
Услуга
Предмет на поръчката
20.05.2019 10:28:39
Открита процедура с предмет: Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план по две обособени позиции“, както следва: •Обособена позиция № 1: „Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 222+000 (след пресичането с път I-5 до км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407); •Обособена позиция № 2: „Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407) до км 268+209,46 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51)“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •Обособена позиция № 1: „Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 222+000 (след пресичането с път I-5 до км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407);
2 •Обособена позиция № 2: „Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407) до км 268+209,46 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51)“.
Ред за провеждане
20.05.2019 10:28:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.05.2019 10:28:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.05.2019 10:28:39
63 от 17.05.2019
912249/17.05.2019 г.
20.05.2019 10:28:39
0.2 MB
Обявление/Публична покана
20.05.2019 10:28:39
от 17.05.2019
912252/ 7.05.2019 г.
20.05.2019 10:28:39
0.2 MB
Документация
20.05.2019 10:28:39
 
22.05.2019 09:40:30
14.26 MB
22.05.2019 09:40:30
0.16 MB
22.05.2019 09:40:30
12.52 MB
22.05.2019 09:40:30
371.4 MB
22.05.2019 09:40:30
369.32 MB
22.05.2019 09:40:30
359.25 MB
22.05.2019 09:41:45
349.43 MB
22.05.2019 09:40:30
15.14 MB
22.05.2019 09:40:30
10.65 MB
22.05.2019 09:40:30
364.81 MB
22.05.2019 09:40:30
375.59 MB
22.05.2019 09:40:30
436.47 MB
22.05.2019 09:40:30
272.03 MB
Разяснения по документация за участие
20.05.2019 10:28:39
 
Разяснения по документация за участие
24.06.2019 16:50:53
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 01.07.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Номер на преписка в АОП
20.05.2019 10:28:39
00044-2019-0031
Срок за получаване на офертите
20.05.2019 10:28:39
24.06.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.05.2019 10:28:39
 
07.08.2019 14:57:20
0.2 MB
07.08.2019 14:57:20
0.6 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.11.2019 15:47:31
53-00-10831 от 01.11.2019
На 06.11.2019 г. от 15:30 ч. в зала № 702 на VII- ми етаж в ЦА на АПИ ще се проведе от открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците.
Решение за прекратяване
26.02.2020 16:30:06
21 от 26.02.2020