ОП Ид.No
1143
Обект на поръчката
07.11.2018 14:26:28
Доставка
Предмет на поръчката
07.11.2018 14:26:28
„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Източник на финансиране
07.11.2018 14:26:28
 
АПИ
Ред за провеждане
07.11.2018 14:26:28
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
07.11.2018 14:26:28
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
07.11.2018 14:26:28
Покана № 53-00-10513 от 07.11.2018
Покана до Роел-98 ООД; Ронос ООД; Плесио Компютърс ЕАД; Мултико 92 ООД
07.11.2018 14:26:28
0.15 MB
Документация
07.11.2018 14:26:28
 
07.11.2018 14:26:28
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
07.11.2018 14:26:28
към 00210-2017-0015
към Рамково споразумение № СПОР-5/ 09.03.2018 г. на ЦОП с предмет „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации” , в частта по Обособена позиция 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове“
Срок за получаване на офертите
07.11.2018 14:26:28
 
Поръчката се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.12.2018 12:40:48
от 04.12.2018
Отваряне на ценови предложения на 11.12.2018 г. от 10:00 ч. системно време в електронната система СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.11.2018 14:26:28
 
21.12.2018 12:13:54
0.32 MB
21.12.2018 12:13:54
0.11 MB
Решение за определяне на изпълнител
21.12.2018 12:13:54
198 от 19.12.2018
 
Договор No.Д-9/13.02.2019
Обособена позиция
18.02.2019 11:22:24
1
Предмет на договора
18.02.2019 11:22:24
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
18.02.2019 11:22:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.02.2019 11:22:24
Д-9 от 13.02.2019
894497/14.02.2019 г.
18.02.2019 11:22:24
0.19 MB
18.02.2019 11:22:24
0.02 MB
Стойност на договора
18.02.2019 11:22:24
BGN, 2 068.35, 20.00, 2 482.02
Срок за изпълнение
18.02.2019 11:22:24
 
до 2 работни дни от подаване на заявката
Изпълнител
18.02.2019 11:22:24
Роел-98 ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.07.2020 14:55:28