ОП Ид.No
1144
Обект на поръчката
08.11.2018 14:28:52
Доставка
Предмет на поръчката
08.11.2018 14:28:52
"Доставка на природен газ за стопански нужди за Административната сграда на РПС Попово", за период от 5 /пет/ години
Ред за провеждане
08.11.2018 14:28:52
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
08.11.2018 14:28:52
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
08.11.2018 14:28:52
РД-11-72 от 30.11.2018
11.12.2018 15:43:51
2.23 MB
Номер на преписка в АОП
08.11.2018 14:28:52
00044-2018-0116
 
Договор No.РД-37-1/01.01.2019
Обособена позиция
28.01.2019 12:01:06
1
Предмет на договора
28.01.2019 12:01:06
"Доставка на природен газ за стопански нужди за Административната сграда на РПС Попово", за период от 5 /пет/ години
Договор тип
28.01.2019 12:01:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.01.2019 12:01:06
РД-37-1 от 01.01.2019
CNT-145698
Уведомление на АОП за сключен договор
28.01.2019 12:01:06
24-00-6 от 24.01.2019
Стойност на договора
28.01.2019 12:01:06
BGN
Срок за изпълнение
28.01.2019 12:01:06
01.01.2024
Изпълнител
28.01.2019 12:01:06
Овергаз мрежи АД, гр. София
Състояние на договора
28.01.2019 12:01:06
В изпълнение