ОП Ид.No
1151
Обект на поръчката
12.11.2018 11:54:05
Доставка
Предмет на поръчката
12.11.2018 11:54:05
Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура
Източник на финансиране
12.11.2018 11:54:05
 
АПИ
Ред за провеждане
12.11.2018 11:54:05
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
12.11.2018 11:54:05
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
12.11.2018 11:54:05
Покана № 53-00-10686 от 12.11.2018
Покана до Кооперация Панда, Перун - ККБ ЕООД, Престиж Бизнес 93 ООД, Контракс АД
12.11.2018 11:54:05
0.17 MB
Документация
12.11.2018 11:54:05
 
12.11.2018 11:54:05
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
12.11.2018 11:54:05
към 00210-2017-0013
към Рамково споразумение № СПОР-7/ 15.03.2018 г. на ЦОП с предмет „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ , в частта по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“.
Срок за получаване на офертите
12.11.2018 11:54:05
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.11.2018 11:32:13
от 27.11.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.11.2018 11:54:05
 
11.12.2018 17:16:45
0.2 MB
11.12.2018 17:16:45
0.11 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.12.2018 17:16:45
189 от 11.12.2018
 
Договор No.Д-10/13.02.2019
Обособена позиция
18.02.2019 11:28:26
1
Предмет на договора
18.02.2019 11:28:26
Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура
Договор тип
18.02.2019 11:28:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.02.2019 11:28:26
Д-10 от 13.02.2019
894501/14.02.2019 г.
18.02.2019 11:28:26
0.21 MB
18.02.2019 11:28:26
0.02 MB
Стойност на договора
18.02.2019 11:28:26
BGN, 38 500.00, 20.00, 46 200.00
Срок за изпълнение
18.02.2019 11:28:26
 
до 15.03.2021 г.
Изпълнител
18.02.2019 11:28:26
Перун ККБ ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.10.2022 13:35:37
24-00-2521 от 14.10.2022
1038669/14.10.2022 г.