ОП Ид.No
1152
Обект на поръчката
14.12.2018 11:31:01
Услуга
Предмет на поръчката
14.12.2018 11:31:01
Абонаментно обслужване, ремонт и резервни части на компютърна техника и периферни устройства в Областно пътно управление - Търговище
Ред за провеждане
14.12.2018 11:31:01
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.12.2018 11:31:01
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.12.2018 11:31:01
РД-11-75 от 12.12.2018
Обявление/Публична покана
14.12.2018 11:31:01
24-00-143 от 12.12.2018
Документация
14.12.2018 11:31:01
 
Номер на преписка в АОП
14.12.2018 11:31:01
00044-2018-0119
Срок за получаване на офертите
14.12.2018 11:31:01
21.01.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.12.2018 11:31:01
Протокол №1 от 23.01.2019
23.01.2019 14:29:01
1.28 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.01.2019 14:22:29
№53-00-44 от 23.01.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.02.2019 16:13:06
Протокол №2 от 12.02.2019
12.02.2019 16:13:06
1.2 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.02.2019 16:13:06
Доклад №66-Тщ-96 от 12.02.2019
12.02.2019 16:30:06
3.41 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.02.2019 16:33:17
РД-11-9 от 12.02.2019
12.02.2019 16:33:17
0.82 MB
 
Договор No.РД-37-3/01.03.2019
Обособена позиция
14.03.2019 13:38:17
1
Предмет на договора
14.03.2019 13:38:17
Абонаментно обслужване, ремонт и резервни части на компютърна техника и периферни устройства в Областно пътно управление - Търговище
Договор тип
14.03.2019 13:38:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.03.2019 13:38:17
РД-37-3 от 01.03.2019
Стойност на договора
14.03.2019 13:38:17
BGN, 2 736.00, 0.00, 2 736.00
Срок за изпълнение
14.03.2019 13:38:17
01.03.2021
Изпълнител
14.03.2019 13:38:17
НИКС ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, гр.Търговище
Състояние на договора
14.03.2019 13:38:17
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
14.03.2019 13:39:46
24-00-27 от 13.03.2019