ОП Ид.No
1154
Обект на поръчката
13.12.2018 11:15:41
Услуга
Предмет на поръчката
13.12.2018 11:15:41
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Търговище", за период от 24 /двадесет и четири/ месеца
Ред за провеждане
13.12.2018 11:15:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.12.2018 11:15:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.12.2018 11:15:41
РД-11-74 от 10.12.2018
13.12.2018 11:15:41
2.36 MB
Обявление/Публична покана
13.12.2018 11:15:41
24-00-139 от 10.12.2018
13.12.2018 11:15:41
4.76 MB
Документация
13.12.2018 11:15:41
 
13.12.2018 12:30:10
0.14 MB
13.12.2018 12:36:21
0.02 MB
13.12.2018 12:36:21
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
13.12.2018 11:15:41
00044-2018-0117
Срок за получаване на офертите
13.12.2018 11:15:41
17.01.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.12.2018 11:15:41
Протокол № 1 от 24.01.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.01.2019 11:02:47
Съобщение № 53-00-45 от 24.01.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.02.2019 16:16:33
Протокол №2 от 31.01.2019
04.02.2019 16:16:33
3.16 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.02.2019 16:16:33
Доклад №66-Тщ-64 от 31.01.2019
04.02.2019 16:16:33
5.61 MB
Решение за класиране
04.02.2019 16:16:33
№ РД-11-5 от 04.02.2019
 
Договор No.РД-37-2/01.03.2019
Обособена позиция
14.03.2019 09:57:53
1
Предмет на договора
14.03.2019 09:57:53
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Търговище", за период от 24 /двадесет и четири/ месеца
Договор тип
14.03.2019 09:57:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.03.2019 09:57:53
РД-37-2 от 01.03.2019
Стойност на договора
14.03.2019 09:57:53
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
14.03.2019 09:57:53
01.03.2021
Изпълнител
14.03.2019 09:57:53
ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол
Състояние на договора
14.03.2019 09:57:53
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
14.03.2019 09:57:53
24-00-26 от 12.03.2019