ОП Ид.No
1156
Обект на поръчката
17.12.2018 17:16:50
Доставка
Предмет на поръчката
17.12.2018 17:16:50
„ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ''ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Ред за провеждане
17.12.2018 17:16:50
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
17.12.2018 17:16:50
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
17.12.2018 17:16:50
194 от 17.12.2018
884187/17.12.2018 г.
17.12.2018 17:16:50
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
17.12.2018 17:16:50
00044-2018-0123
 
Договор No.93-01-125/08.01.2019
Обособена позиция
29.11.2022 16:38:51
1
Предмет на договора
29.11.2022 16:38:51
„ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ''ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Договор
29.11.2022 16:38:51
93-01-125 от 08.01.2019
1039702/24.11.2022 г.
29.11.2022 16:38:51
0.49 MB
29.11.2022 16:38:51
0.38 MB
Стойност на договора
29.11.2022 16:38:51
BGN, 590 400.00, 20.00, 708 480.00
Изпълнител
29.11.2022 16:38:51
Бент Ойл АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2022 15:36:40
24-00-3138 от 09.12.2022
1040062/09.12.2022 г.