ОП Ид.No
1162
Обект на поръчката
21.11.2018 17:39:24
Доставка
Предмет на поръчката
21.11.2018 17:39:24
Доставка на 120 (сто и двадесет) броя компютърни конфигурации и 4 (четири ) преносими компютри за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура
Ред за провеждане
21.11.2018 17:39:24
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
21.11.2018 17:39:24
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
21.11.2018 17:39:24
24-00-2520 от 21.11.2018
21.11.2018 17:39:24
0.26 MB
Документация
21.11.2018 17:39:24
 
21.11.2018 17:39:24
0.15 MB
Номер на преписка в АОП
21.11.2018 17:39:24
9083370/2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083370
Срок за получаване на офертите
21.11.2018 17:39:24
28.11.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.11.2018 17:39:24
 
03.12.2018 16:41:21
0.15 MB
10.12.2018 11:19:25
0.08 MB
 
Договор No.Д-129/28.12.2018
Обособена позиция
08.01.2019 11:25:18
1
Предмет на договора
08.01.2019 11:25:18
Доставка на 120 (сто и двадесет) броя компютърни конфигурации и 4 (четири ) преносими компютри за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура
Договор тип
08.01.2019 11:25:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.01.2019 11:25:18
Д-129 от 28.12.2018
08.01.2019 11:25:18
0.47 MB
08.01.2019 11:25:18
0.09 MB
Стойност на договора
08.01.2019 11:25:18
BGN, 64 960.00, 20.00, 77 952.00
Срок за изпълнение
08.01.2019 11:25:18
 
21 дни
Изпълнител
08.01.2019 11:25:18
175370880, АСАП ЕООД