ОП Ид.No
1188
Обект на поръчката
07.01.2019 15:55:54
Услуга
Предмет на поръчката
07.01.2019 15:55:54
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Варна
Ред за провеждане
07.01.2019 15:55:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.01.2019 15:55:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.01.2019 15:55:54
Решение -1 от 04.01.2019
07.01.2019 15:55:54
2.8 MB
Обявление/Публична покана
07.01.2019 15:55:54
24-00-3 от 04.01.2019
07.01.2019 15:55:54
6.84 MB
Документация
07.01.2019 15:55:54
 
08.01.2019 13:26:02
0.23 MB
08.01.2019 13:26:02
0.1 MB
08.01.2019 13:26:02
0.17 MB
Разяснения по документация за участие
07.01.2019 15:55:54
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. С Решение-3 от 01.02.2019 г., на основание чл.100, ал.6 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти или заявления за участие до 18.02.2019 г. , 17:00 ч.; Условия за отваряне на офертите на 19.02.2019 г. от 13:00 ч. Решението е изпратено на 01.02.2019 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Решение за промяна
04.02.2019 15:32:01
Решение - 3 от 01.02.2019
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Променена Документация
05.02.2019 09:24:21
 
Номер на преписка в АОП
07.01.2019 15:55:54
00044-2019-0002
Срок за получаване на офертите
07.01.2019 15:55:54
18.02.2019 17:00
Решение за класиране
23.05.2019 12:44:03
Решение-4 от 23.05.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.01.2019 15:55:54
Протокол №1 от 19.02.2019
22.03.2019 10:53:11
9.47 MB
23.05.2019 12:44:03
4.4 MB
23.05.2019 12:44:03
7.92 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.04.2019 16:20:01
11.04.2019 г. от 09:30 ч.
 
Договор No.РД-37-2/20.06.2019
Обособена позиция
01.07.2019 16:08:01
1
Предмет на договора
01.07.2019 16:08:01
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Варна
Договор тип
01.07.2019 16:08:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.07.2019 16:08:01
РД-37-2 от 20.06.2019
Стойност на договора
01.07.2019 16:08:01
BGN, 40 000.00, 20.00, 48 000.00
Срок за изпълнение
01.07.2019 16:08:01
19.06.2021
Изпълнител
01.07.2019 16:08:01
103876722
Дата на приключване
01.07.2019 16:08:01
19.06.2021
Състояние на договора
01.07.2019 16:08:01
Изпълнен в срок