ОП Ид.No
1189
Обект на поръчката
30.11.2018 16:38:31
Доставка
Предмет на поръчката
30.11.2018 16:38:31
„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на специализирано звено „Национално ТОЛ управление“ към Агенция “Пътна инфраструктура“.
Ред за провеждане
30.11.2018 16:38:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
30.11.2018 16:38:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
30.11.2018 16:38:31
24-00-2591 от 30.11.2018
30.11.2018 16:38:31
0.39 MB
Документация
30.11.2018 16:38:31
 
30.11.2018 16:38:31
0.05 MB
30.11.2018 16:38:31
0.14 MB
30.11.2018 16:38:31
0.01 MB
Номер на преписка в АОП
30.11.2018 16:38:31
9083741/30.11.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083741
Срок за получаване на офертите
30.11.2018 16:38:31
07.12.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
04.12.2018 13:51:28
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.11.2018 16:38:31
 
 
Договор No.РД-37-51/20.12.2018
Обособена позиция
14.01.2019 11:41:13
1
Предмет на договора
14.01.2019 11:41:13
„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на специализирано звено „Национално ТОЛ управление“ към Агенция “Пътна инфраструктура“.
Договор тип
14.01.2019 11:41:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.01.2019 11:41:13
РД-37-51 от 20.12.2018
14.01.2019 11:41:13
0.26 MB
14.01.2019 11:41:13
0.08 MB
14.01.2019 11:41:13
0.06 MB
Стойност на договора
14.01.2019 11:41:13
BGN, 39 691.88, 20.00, 47 630.26
Срок за изпълнение
14.01.2019 11:41:13
 
10 дни
Изпълнител
14.01.2019 11:41:13
Примекс ЕООД