ОП Ид.No
1200
Обект на поръчката
03.01.2019 16:32:57
Строителство
Предмет на поръчката
03.01.2019 16:32:57
Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Реконструкция на кръстовище при улиците Орловска, Търновско шосе, Лазурна и бул.Бойката в кръгово, община Габрово
Ред за провеждане
03.01.2019 16:32:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.01.2019 16:32:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.01.2019 16:32:57
1 от 03.01.2019
Обявление/Публична покана
03.01.2019 16:32:57
Решение-1 от 03.01.2019
Променена Документация
09.01.2019 16:05:01
Допълнение към документация-проект
09.01.2019 16:05:01
7.48 MB
Документация
03.01.2019 16:32:57
Документация
Разяснения по документация за участие
03.01.2019 16:32:57
ЕЕДОП-електронен вариант
08.01.2019 15:24:11
0.1 MB
30.01.2019 15:56:10
2.05 MB
04.02.2019 16:17:24
7.52 MB
Номер на преписка в АОП
03.01.2019 16:32:57
00044-2019-0001
Срок за получаване на офертите
03.01.2019 16:32:57
25.02.2019 14:09
Решение за одобряване на обявление за изменение
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.01.2019 16:32:57
Протокол № 1 от 26.02.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения
 
Договор No.РД-33-1/10.05.2019
Обособена позиция
10.05.2019 15:32:14
1
Предмет на договора
10.05.2019 15:32:14
Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Реконструкция на кръстовище при улиците Орловска, Търновско шосе, Лазурна и бул.Бойката в кръгово, община Габрово
Договор
10.05.2019 15:32:14
РД-33-1 от 10.05.2019
Стойност на договора
10.05.2019 15:32:14
BGN, 1 402 867.79, 20.00, 1 683 441.35
Срок за изпълнение
10.05.2019 15:32:14
 
130 кал.дни от подписване на Протокол 2а
Изпълнител
10.05.2019 15:32:14
Пътстрой-Габрово АД
Състояние на договора
10.05.2019 15:32:14
Изпълнен в срок